5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 4.

Diwrnod 4. Fformatio eich rhestr gyfeiriadau

Dros y tridiau diwethaf rydym wedi edrych ar y tair prif ffynhonnell wybodaeth y byddwch yn eu defnyddio yn eich aseiniadau, sef llyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion a dogfennau ar-lein/gwefannau. Mae’n bwysig bod eich Rhestr Gyfeiriadau’n darparu’r holl wybodaeth er mwyn i’ch darlithwyr allu dod o hyd i’r ffynhonnell, os byddant am wneud hynny.

Mae’n bwysig hefyd ei bod wedi’i fformatio yn yr Arddull APA gywir. Mae myfyrwyr weithiau’n cael anhawster â hyn ac yn treulio llawer o amser yn fformatio’u rhestri eu hunain; ond mae nifer o offer Word a all wneud y broses hon yn gynt ac yn haws i chi.

Pwyntiau allweddol

 • Dylid dechrau’r Rhestr Gyfeiriadau ar dudalen newydd.
 • Dylai’ch Rhestr Gyfeiriadau gynnwys popeth rydych wedi’i ddyfynnu yn eich aseiniad, NID popeth rydych wedi’i ddarllen (a elwir yn llyfryddiaeth).
 • Dylai fod yn nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw’r awdur.
 • Dylai fod bylchau dwbl rhwng llinellau a dylai fod wedi’i mewnoli.

Os defnyddiwn yr holl adnoddau rydym wedi edrych arnynt dros y tridiau diwethaf, byddai fy Rhestr Gyfeiriadau’n edrych fel hyn:Example reference list

Mae gwneud hyn yn cymryd tri cham syml yn Word: yn gyntaf, amlygwch y Rhestr Gyfeiriadau; yna dewiswch yr eicon A-Z o’r opsiynau; yna i roi bylchau dwbl rhwng llinellau a mewnoli’r rhestr, dewiswch y saeth fach ger y paragraff, ac o’r opsiynau dewiswch ‘Special>Hanging’, yna ‘Line spacing>double’.FormatI ddangos i chi sut i fformatio’r rhestr gan ddefnyddio offer Word, rwyf wedi creu sgrinlediad byr. Cliciwch yma i’w wylio.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar offer a allai’ch helpu i gyfeirnodi.

 

 

Advertisements

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 3.

Diwrnod 3. Gwefannau a dogfennau ar-lein.

Ydych chi’n cofio beth ddwedom ar Ddiwrnod 1? Yr hyn sy’n allweddol er mwyn cyfeirnodi’n dda mewn aseiniad yn y lle cyntaf yw defnyddio ffynonellau dibynadwy da. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwerthuso popeth a gewch ar-lein gan ddefnyddio’r dull WWWW (Who, Why, When, Where):

Pwy – Pwy ysgrifennodd y wybodaeth?
Pam – Pam bod y wybodaeth yno? (A oes tuedd?)
Pryd – Pryd cyhoeddwyd y wybodaeth? (A yw’n gyfredol?)
Ble – O ble mae’r wybodaeth? (Cliwiau yn yr URL h.y. .com, .ac.uk)

Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi gwefan neu ddogfen ar-lein yn gywir yw:

 • Awdur(on) (personol neu gorfforaethol)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl y wefan/dogfen
 • Dyddiad adalw (os yw’n debygol y caiff y ffynhonnell ei diweddaru yn unig)
 • URL uniongyrchol sy’n gweithio

Yn aml iawn, bydd peth gwybodaeth nad yw ar gael ar gyfer dogfennau ar-lein; enghraifft gyffredin yw dim dyddiad – yn yr achos hwn gallwch wneud y canlynol:

 • Dim dyddiad? – defnyddiwch (n.d.) yn lle

Mae cyngor pellach ar dudalennau Canllawiau Cyfeirnodi APA.

Yn y Rhestr Gyfeiriadau

Dyma ychydig o enghreifftiau:

Gwefannau

Yr unig achos y mae angen nodi dyddiad adalw yn y Rhestr Gyfeiriadau yw os credwch y gallai’r wefan gael ei diweddaru (mae’n anodd gwybod weithiau).

Royal College of Nursing. (n.d.). Principles of nursing practice. Adalwyd Mehefin 6, 2019 o https://www.rcn.org.uk/professional-development/principles-of-nursing-practice

Cyhoeddiad ar-lein

Mae’r cyfeiriad hwn yn cysylltu â fersiwn PDF y Côd, y mae dyddiad cyhoeddi arno, felly nid oes angen rhoi dyddiad adalw.

Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (2018). Y cod: Safonau ymarfer professiynol ac ymddygiad ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio. Adalwyd o https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/nmc-code-welsh.pdf

Dyfynnu o fewn y testun

Gair i gall: os byddwch yn defnyddio’r un dyfyniad sawl gwaith yn eich aseiniad, defnyddiwch acronymau. Rhaid i chi egluro’r acronym yn llawn y tro cyntaf, gyda’r acronym ei hun, fel bod yr ystyr yn amlwg i’r darlithydd.

Dyfyniad cyntaf:

Yn ôl y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB, 2018, t. 7) rhaid i nyrs “cydnabod ac ymateb yn drugarog i anghenion y rhai sydd yn nyddiau ac oriau olaf eu bywyd.”

Neu

Yn ôl y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB, 2018) rhaid i nyrs “cydnabod ac ymateb yn drugarog i anghenion y rhai sydd yn nyddiau ac oriau olaf eu bywyd” (t. 7).

Neu

Rhaid i nyrs “cydnabod ac ymateb yn drugarog i anghenion y rhai sydd yn nyddiau ac oriau olaf eu bywyd” (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB), 2018, t. 7).

Ail ddyfyniad

Am i chi egluro’r acronym yn y dyfyniad cyntaf, gallwch nawr ddefnyddio’r acronym mewn unrhyw ddyfyniadau eraill yn y testun.

Rhaid i nyrs “parchu bod hawl pobl i gyfrinachedd yn parhau ar ôl iddynt farw” (CNB, 2018, t. 8).

Neu

Mae’r CNB (2018) yn datgan bod rhaid i nyrs “parchu bod hawl pobl i gyfrinachedd yn parhau ar ôl iddynt farw” (t. 8).

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar fformatio eich Rhestr Gyfeiriadau.

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 2.

Diwrnod 2. Erthyglau mewn Cyfnodolion

Mae erthyglau mewn cyfnodolion yn ffynhonnell wych o wybodaeth ddiweddar a dibynadwy. Mae eich darlithydd ar gyfer SHN126 wedi argymell mwy nag ugain o erthyglau i chi eu darllen (does dim angen i chi ddarllen pob un!) sydd yn adran Rhestr Ddarllen y modiwl hwn ar Blackboard.

O edrych ar restr ddarllen SHN126, mae eich darlithydd wedi argymell eich bod yn darllen erthygl o’r enw, Professional practice skills for nurses written by Winnifred Groves.

Mae ychydig yn rhagor o wybodaeth mewn erthygl mewn cyfnodolyn y mae angen i chi ei nodi er mwyn cyfeirnodi’n gywir. Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi erthygl mewn cyfnodolyn yn gywir yw:

 • Awdur(on)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl yr erthygl
 • Enw’r cyfnodolyn
 • Cyfrol
 • Rhif y Rhifyn (os oes tudaleniad parhaus yn unig h.y. os yw pob rhifyn yn dechrau ar dudalen 1)
 • Rhif y dudalen
 • doi (os ar gael)

Os yw’r erthygl gyda chi o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar y dudalen gyntaf. Neu, chwiliwch am yr erthygl yn iFind (catalog y Llyfrgell), gan ddefnyddio’r tab Erthyglau a mwy, a byddwch yn gallu gweld y wybodaeth lyfryddiaethol angenrheidiol er mwyn cyfeirnodi’n gywir.

Dyma sut y byddai’r erthygl yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Groves, W. (2014). Professional practice skills for nurses. Nursing Standard, 29(1), 51-59.

Dyfynnu o fewn y testun

Weithiau, efallai y byddwch am ddefnyddio dyfyniad uniongyrchol yn eich aseiniad, ond ceisiwch ddefnyddio dyfyniadau’n gynnil, oherwydd mae aralleirio’n dangos mwy o ddealltwriaeth o’ch pwnc.

Os dewiswch gynnwys dyfyniad uniongyrchol, mae’n bwysig iawn eich bod yn defnyddio dyfynodau ac eich bod bob amser yn cynnwys rhifau tudalen. Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn:

Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Groves (2014, t. 52) “The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing”

Neu

Yn ôl Groves (2014) The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (t. 52).

Ar ddiwedd y frawddeg:

The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (Groves, 2014, t. 52).

Sawl awdur y dylwn ei gynnwys?

Gall erthyglau mewn cyfnodolion, a llyfrau, gael eu hysgrifennu gan sawl awdur, ac mae gan APA reol benodol ar gyfer sawl awdur y dylid ei gynnwys yn y testun.

Beth am ddefnyddio’r erthygl hon fel enghraifft:

Williams, V., Kinnear, D., & Victor, C. (2016). ‘It’s the little things that count’: Healthcare professionals’ views on delivering dignified care: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 72, 782-790.

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio dri i bum awdur (fel yr enghraifft hon), rhaid i chi gynnwys pob awdur y tro cyntaf y dyfynnwch hwy, felly byddai’n edrych fel hyn yn y testun:

Dyfyniad cyntaf

Yn ôl Williams, Kinnear a Victor (2016) mae cynnal urddas yn rhan bwysig o ofal nyrsio.

Neu

Mae cynnal urddas yn rhan bwysig o ofal nyrsio (Williams, Kinnear, & Victor, 2016).

Ail ddyfyniad

Am eich bod wedi cynnwys y tri awdur yn y dyfyniad cyntaf, gallwch nawr ddefnyddio et al. ar gyfer unrhyw ddyfyniadau eraill yn y testun.

Noda Williams et al. (2016) fod cynnal urddas oedolion hŷn yn hynod bwysig.

Neu

Mae cynnal urddas oedolion hŷn yn hynod bwysig (Williams et al., 2016).

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio chwe awdur neu fwy, gallwch ddefnyddio et al. ar gyfer y dyfyniad cyntaf.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen Facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar wefannau a dogfennau ar-lein.

5 niwrnod o gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 1.

Diwrnod 1. Cyfeirnodi Llyfrau

Croeso i’r cwrs ar-lein byr hwn a fydd yn rhedeg dros y pum niwrnod nesaf. Er ei fod wedi’i deilwra ar gyfer myfyrwyr M19 sy’n astudio modiwl SHN126, mae peth cyngor y gall unrhyw fyfyrwyr sy’n defnyddio arddull gyfeirnodi APA ei ddefnyddio.

Byddwn yn ymdrin â’r elfennau sylfaenol i’ch helpu i ddechrau defnyddio arddull gyfeirnodi APA ac yn rhoi cyngor i chi ar offer y gallwch eu defnyddio. Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi dewis chweched arddull gyfeirnodi APA i chi ei defnyddio oherwydd caiff ei chydnabod yn eang ac mae iddi reolau ynghylch sut i gyfeirnodi gwahanol fathau o ddeunyddiau.

Mae’n arddull gyfeirnodi awdur/dyddiad sy’n golygu eich bod yn dyfynnu cyfenw(au) awdur(on) a’r dyddiad cyhoeddi yn nhestun eich aseiniad, yna manylion llawn yr adnoddau a ddefnyddioch (llyfrau, erthyglau cyfnodolion, dogfennau ar-lein) mewn rhestr yn nhrefn y wyddor ar y diwedd, sef Rhestr Gyfeiriadau. Mae arweiniad llawn a chynhwysfawr ar gyfer cyfeirnodi APA ar gael ar dudalennau Canllawiau’r Llyfrgell.

Pam bod rhaid i mi gyfeirnodi?

Un cwestiwn a ofynnir i ni yn aml yw pam bod cyfeirnodi cywir mor bwysig mewn aseiniadau? Mae cyfeirnodi’n rhan bwysig iawn o’ch cwrs academaidd. Os ydych yn defnyddio gwaith rhywun arall heb gydnabod hynny, rydych chi’n cyflawni llên-ladrad. Bydd cyfeirnodi’n gywir yn cydnabod gwaith yr awdur yn llawn, ac ar ben hynny’n dangos i’ch darlithydd eich bod wedi darllen ffynonellau academaidd ac wedi darllen yn helaeth. Yr hyn sy’n allweddol er mwyn cyfeirnodi’n dda mewn aseiniad yw defnyddio ffynonellau dibynadwy da bob amser. Mae dod o hyd i ddeunyddiau ar y rhyngrwyd yn hawdd; ond mae dod o hyd i ddeunyddiau dibynadwy da ar y rhyngrwyd ychydig yn fwy heriol.

Argymhellwn eich bod bob amser yn dechrau drwy wirio’r rhestr ddarllen a ddarparwyd gan eich darlithydd ar Blackboard. Edrychwch ar ochr chwith y sgrîn yn eich modiwl Blackboard (e.e. SHN126), a gwelwch ddolen i restr ddarllen ryngweithiol.

Bydd pob adnodd yn y rhestr ddarllen yn caniatáu i chi glicio arno, gan eich cyfeirio at iFind, catalog y llyfrgell. Bydd catalog y llyfrgell yn rhoi digon o wybodaeth lyfryddiaethol i chi er mwyn gallu cyfeirnodi’r adnodd y mae ei angen arnoch.

Cyfeirnodi Llyfrau

Beth am ddechrau drwy gyfeirnodi llyfr heddiw. Os edrychwn ar restr ddarllen SHN126, mae eich darlithydd yn argymell eich bod yn darllen llyfr o’r enw Dementia care in nursing, a ysgrifennwyd gan Sue Barker a Michele Board.

Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi llyfr yn gywir yw:

 • Awdur(on) neu Golygydd(ion)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl y llyfr
 • Argraffiad (os yn berthnasol)
 • Man cyhoeddi
 • Cyhoeddwr

Os yw’r llyfr gennych o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar gael ar y clawr a’r dudalen deitl.

Dyma sut y byddai’r llyfr yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Barker, S., & Board, M. (2012). Dementia care in nursing. London: Learning Matters.

Dyfynnu o fewn y testun

Os byddech am ddyfynnu’r llyfr hwn yn y testun, mae dwy ffordd o wneud hyn:

Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Barker a Board (2012), mae’r gallu a’r sgiliau i gyfathrebu’n dda â chleifion â dementia yn hanfodol.

Ar ddiwedd y frawddeg:

Mae’r gallu a’r sgiliau i gyfathrebu’n dda â chleifion â dementia yn hanfodol (Barker & Board, 2012).

Sylwer: Cysylltwch enwau’r ddau awdur ag a/ac pan fyddwch yn eu henwi y tu allan i barenthesisau. Cysylltwch yr enwau ag ampersand (&) y tu mewn i barenthesisau.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar erthyglau mewn cyfnodolion.

Cyfeirio at SNOB / Referencing SNOB

Rydym wedi cael un neu ddau o ymholiadau yn ddiweddar ynghylch a ble i ddod o hyd i gyfeiriad i’r offeryn asesu Strengths, Needs, Opportunities, Barriers (SNOB).  Mae yna nifer o lyfrau sy’n gyfeirio at SNOB dyma enghraifft (Darllenwch pennod 10).

Davis, N., Clark, A., O’Brien, M., Plaice, C., Sumpton, K., & Waugh, S. (2011). Learning skills for nursing students. Exeter: Learning Matters.

We’ve had a couple of queries recently about where to find a reference for the Strengths, Needs, Opportunities, Barriers (SNOB) assessment tool.  There are a number of books that reference SNOB, here is an example (Read chapter 10).

 

Cyfeirnodi APA – Ap Gofalu’r trwy’r Gymraeg

Rydym wedi derbyn ymholiadau yn ddiweddar ynglŷn â sut mae cyfeirnodi’r Ap, Gofalu trwy’r Gymraeg yn defnyddio arddull APA Fersiwn 6 Abertawe o gyfeirnodi.

Isod gweler enghraifft o sut mae gwneud hyn mewn testun ac yn y rhestr gyfeirnodi.

 Yn y testun:
Swansea University and Coleg Cymraeg Cenedlaethol (2014)
neu
(Swansea University & Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2014).

 Yn y rhestr o gyfeiriadau:

Swansea University., & Coleg Cymraeg Cenedlaethol. (2014). Gofalu trwy’r Gymraeg / Caring through Welsh (Version 1.0) [Mobile application software]. Retrieved from https://play.google.com/store