5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 2.

Diwrnod 2. Erthyglau mewn Cyfnodolion

Mae erthyglau mewn cyfnodolion yn ffynhonnell wych o wybodaeth ddiweddar a dibynadwy. Mae eich darlithydd ar gyfer SHN126 wedi argymell mwy nag ugain o erthyglau i chi eu darllen (does dim angen i chi ddarllen pob un!) sydd yn adran Rhestr Ddarllen y modiwl hwn ar Blackboard.

O edrych ar restr ddarllen SHN126, mae eich darlithydd wedi argymell eich bod yn darllen erthygl o’r enw, Professional practice skills for nurses written by Winnifred Groves.

Mae ychydig yn rhagor o wybodaeth mewn erthygl mewn cyfnodolyn y mae angen i chi ei nodi er mwyn cyfeirnodi’n gywir. Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi erthygl mewn cyfnodolyn yn gywir yw:

 • Awdur(on)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl yr erthygl
 • Enw’r cyfnodolyn
 • Cyfrol
 • Rhif y Rhifyn (os oes tudaleniad parhaus yn unig h.y. os yw pob rhifyn yn dechrau ar dudalen 1)
 • Rhif y dudalen
 • doi (os ar gael)

Os yw’r erthygl gyda chi o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar y dudalen gyntaf. Neu, chwiliwch am yr erthygl yn iFind (catalog y Llyfrgell), gan ddefnyddio’r tab Erthyglau a mwy, a byddwch yn gallu gweld y wybodaeth lyfryddiaethol angenrheidiol er mwyn cyfeirnodi’n gywir.

Dyma sut y byddai’r erthygl yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Groves, W. (2014). Professional practice skills for nurses. Nursing Standard, 29(1), 51-59.

Dyfynnu o fewn y testun

Weithiau, efallai y byddwch am ddefnyddio dyfyniad uniongyrchol yn eich aseiniad, ond ceisiwch ddefnyddio dyfyniadau’n gynnil, oherwydd mae aralleirio’n dangos mwy o ddealltwriaeth o’ch pwnc.

Os dewiswch gynnwys dyfyniad uniongyrchol, mae’n bwysig iawn eich bod yn defnyddio dyfynodau ac eich bod bob amser yn cynnwys rhifau tudalen. Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn:

Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Groves (2014, t. 52) “The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing”

Neu

Yn ôl Groves (2014) The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (t. 52).

Ar ddiwedd y frawddeg:

The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (Groves, 2014, t. 52).

Sawl awdur y dylwn ei gynnwys?

Gall erthyglau mewn cyfnodolion, a llyfrau, gael eu hysgrifennu gan sawl awdur, ac mae gan APA reol benodol ar gyfer sawl awdur y dylid ei gynnwys yn y testun.

Beth am ddefnyddio’r erthygl hon fel enghraifft:

Williams, V., Kinnear, D., & Victor, C. (2016). ‘It’s the little things that count’: Healthcare professionals’ views on delivering dignified care: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 72, 782-790.

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio dri i bum awdur (fel yr enghraifft hon), rhaid i chi gynnwys pob awdur y tro cyntaf y dyfynnwch hwy, felly byddai’n edrych fel hyn yn y testun:

Dyfyniad cyntaf

Yn ôl Williams, Kinnear a Victor (2016) mae cynnal urddas yn rhan bwysig o ofal nyrsio.

Neu

Mae cynnal urddas yn rhan bwysig o ofal nyrsio (Williams, Kinnear, & Victor, 2016).

Ail ddyfyniad

Am eich bod wedi cynnwys y tri awdur yn y dyfyniad cyntaf, gallwch nawr ddefnyddio et al. ar gyfer unrhyw ddyfyniadau eraill yn y testun.

Noda Williams et al. (2016) fod cynnal urddas oedolion hŷn yn hynod bwysig.

Neu

Mae cynnal urddas oedolion hŷn yn hynod bwysig (Williams et al., 2016).

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio chwe awdur neu fwy, gallwch ddefnyddio et al. ar gyfer y dyfyniad cyntaf.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen Facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar wefannau a dogfennau ar-lein.

Advertisements

5 days of referencing (#su5dor). Day 2.

Day 2. Journal articles
Journal articles are an excellent source of up-to-date and reliable information. Your lecturer for SHN126 has recommended over 20 articles for you to read (you don’t need to read them all!) which you can see in the reading list section of this module on Blackboard.

If we look at the reading list SHN126 your lecturer recommends you read an article called Professional practice skills for nurses written by Winnifred Groves.

There are a few more bits of information in a journal article which you need to make a note of in order to reference it correctly. The main sections you need to make a note of in order to reference a journal article correctly are:

 • Author(s)
 • Year of publication
 • Title of article
 • Journal name
 • Volume
 • Issue number (only use if there is no continuous pagination, i.e.: if each issue begins with page 1)
 • Page number
 • doi (if available)

If you have the journal article in front of you, you can normally find this information on the first page.  Alternatively search for the article on ifind, the library catalogue (using the articles & more tab) and you will be able to see the bibliographic information you need in order to reference correctly.

This is how this journal article would look in the reference list
Groves, W. (2014). Professional practice skills for nurses. Nursing Standard, 29(1), 51-59.

In text citation
Sometimes you may want to cite a direct quote in your assignment, however try to use direct quotes sparingly as paraphrasing shows more understanding of your topic.

If you decide you would like to include a direct quote it is very important you use quotation marks and you always include page numbers.  There are a number of ways you can do this:

At the start of the sentence:
According to Groves (2014, p. 52) “The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing.”

Or

According to Groves (2014) “The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (p. 52).

At the end of the sentence:
The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (Groves, 2014, p. 52).

How many authors should I include?
Journal articles and indeed books can sometimes be written by many authors, APA has a specific rule for how many authors you should include in-text.

Let’s use this journal article as an example:

Williams, V., Kinnear, D., & Victor, C. (2016). ‘It’s the little things that count’: Healthcare professionals’ views on delivering dignified care: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 72, 782-790.

If the resource you want to cite has 3-5 authors (which this example does) you must include all the authors the first time you cite, therefore it would look like this in text:

First citation
According to Williams, Kinnear and Victor (2016) the preservation of dignity is a key role in nursing care.

Or

The preservation of dignity  is a key role in nursing care (Williams, Kinnear, & Victor, 2016).

Second citation
Because you included all 3 authors in the first citation you can now use et al. on any subsequent citations in text.

Williams et al. (2016) state that maintaining dignity in older adults is particularly important.

Or

Maintaining dignity in older adults is particularly important (Williams et al., 2016).

If the resource you want to cite has 6 or more authors you can use et al. the first time you cite.

Got a question? Just ask us using the Ask a Librarian Live Chat button, using the comments section in the blog, the facebook study group or via twitter using #su5dor – Tomorrow we’ll look at websites and online documents.

5 days of referencing (#su5dor). Day 1.

Day 1. Referencing Books
Welcome to this short online course which will run over the next 5 days.  Although this is specifically tailored for those in M19 studying module SHN126 there are tips which any student using APA style of referencing can use.

We will cover the basics to help you get started with APA style referencing and give you some advice on tools you can use to help you.  The College of Human and Health Sciences have chosen the APA 6th edition style of referencing for you to use because it is a widely recognised style and has set rules around how to reference different types of material.

It is an author/date style of referencing which basically means you cite the author(s) surname(s) and the date of publication in the text of your assignment and then the full details of the resources you used (books, journal articles, online documents) in an alphabetical list at the end called a reference list.  There is a full and comprehensive APA referencing guide available on your Library Guides pages.

Why do I have to reference?
One question we get asked a lot is why is correct referencing so important in assignments? Referencing is a very important part of your academic course.  If you use someone else’s work without acknowledging them you will be committing plagiarism.  Referencing correctly will not only give the author of the work full recognition but also demonstrate to your lecturer you have read academic sources and read widely.  The key to referencing well in an assignment is to always use good reliable sources.  Finding stuff on the internet is easy; finding good reliable stuff on the internet is a little more challenging.

We would always recommend you start by looking at the reading list provided to you by your lecturer on Blackboard.  Look to the left of the screen in your Blackboard module (ie: SHN126) and you can see a link to the interactive reading list.

Each resource in the reading list will allow you to click on it and it will take you back to ifind, the library catalogue.  The library catalogue will give you enough bibliographic information to be able to reference the resource you need.

Referencing Books
Let’s start with referencing a book today. If we look at the reading list SHN126 your lecturer recommends you read a book called Dementia care in nursing written by Sue Barker and Michele Board.

The main sections you need to make a note of in order to reference a book correctly are:

 • Author(s) or Editor(s)
 • Year of publication
 • Title of book
 • Edition (if applicable)
 • Place of publication
 • Publisher

If you have the book in front of you, you can normally find this information on the cover and inside the title page.

This is how this book would look in the reference list
Barker, S., & Board, M. (2012). Dementia care in nursing. London: Learning Matters.

In text citation
If you wanted to cite this book in text, there are 2 ways you can do this:

At the start of the sentence:
According to Barker and Board (2012) having the ability and skills to communicate well with dementia patients is vital.

At the end of the sentence:
Having the ability and skills to communicate well with dementia patients is vital (Barker & Board, 2012).

Note: Link the two authors’ names with and when cited outside parentheses. Link with an ampersand (&) inside parentheses.

Got a question? Just ask us using the Ask a Librarian Live Chat button, using the comments section in the blog, the facebook study group or via twitter using #su5dor – Tomorrow we’ll look at journal articles.

5 niwrnod o gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 1.

Diwrnod 1. Cyfeirnodi Llyfrau

Croeso i’r cwrs ar-lein byr hwn a fydd yn rhedeg dros y pum niwrnod nesaf. Er ei fod wedi’i deilwra ar gyfer myfyrwyr M19 sy’n astudio modiwl SHN126, mae peth cyngor y gall unrhyw fyfyrwyr sy’n defnyddio arddull gyfeirnodi APA ei ddefnyddio.

Byddwn yn ymdrin â’r elfennau sylfaenol i’ch helpu i ddechrau defnyddio arddull gyfeirnodi APA ac yn rhoi cyngor i chi ar offer y gallwch eu defnyddio. Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi dewis chweched arddull gyfeirnodi APA i chi ei defnyddio oherwydd caiff ei chydnabod yn eang ac mae iddi reolau ynghylch sut i gyfeirnodi gwahanol fathau o ddeunyddiau.

Mae’n arddull gyfeirnodi awdur/dyddiad sy’n golygu eich bod yn dyfynnu cyfenw(au) awdur(on) a’r dyddiad cyhoeddi yn nhestun eich aseiniad, yna manylion llawn yr adnoddau a ddefnyddioch (llyfrau, erthyglau cyfnodolion, dogfennau ar-lein) mewn rhestr yn nhrefn y wyddor ar y diwedd, sef Rhestr Gyfeiriadau. Mae arweiniad llawn a chynhwysfawr ar gyfer cyfeirnodi APA ar gael ar dudalennau Canllawiau’r Llyfrgell.

Pam bod rhaid i mi gyfeirnodi?

Un cwestiwn a ofynnir i ni yn aml yw pam bod cyfeirnodi cywir mor bwysig mewn aseiniadau? Mae cyfeirnodi’n rhan bwysig iawn o’ch cwrs academaidd. Os ydych yn defnyddio gwaith rhywun arall heb gydnabod hynny, rydych chi’n cyflawni llên-ladrad. Bydd cyfeirnodi’n gywir yn cydnabod gwaith yr awdur yn llawn, ac ar ben hynny’n dangos i’ch darlithydd eich bod wedi darllen ffynonellau academaidd ac wedi darllen yn helaeth. Yr hyn sy’n allweddol er mwyn cyfeirnodi’n dda mewn aseiniad yw defnyddio ffynonellau dibynadwy da bob amser. Mae dod o hyd i ddeunyddiau ar y rhyngrwyd yn hawdd; ond mae dod o hyd i ddeunyddiau dibynadwy da ar y rhyngrwyd ychydig yn fwy heriol.

Argymhellwn eich bod bob amser yn dechrau drwy wirio’r rhestr ddarllen a ddarparwyd gan eich darlithydd ar Blackboard. Edrychwch ar ochr chwith y sgrîn yn eich modiwl Blackboard (e.e. SHN126), a gwelwch ddolen i restr ddarllen ryngweithiol.

Bydd pob adnodd yn y rhestr ddarllen yn caniatáu i chi glicio arno, gan eich cyfeirio at iFind, catalog y llyfrgell. Bydd catalog y llyfrgell yn rhoi digon o wybodaeth lyfryddiaethol i chi er mwyn gallu cyfeirnodi’r adnodd y mae ei angen arnoch.

Cyfeirnodi Llyfrau

Beth am ddechrau drwy gyfeirnodi llyfr heddiw. Os edrychwn ar restr ddarllen SHN126, mae eich darlithydd yn argymell eich bod yn darllen llyfr o’r enw Dementia care in nursing, a ysgrifennwyd gan Sue Barker a Michele Board.

Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi llyfr yn gywir yw:

 • Awdur(on) neu Golygydd(ion)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl y llyfr
 • Argraffiad (os yn berthnasol)
 • Man cyhoeddi
 • Cyhoeddwr

Os yw’r llyfr gennych o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar gael ar y clawr a’r dudalen deitl.

Dyma sut y byddai’r llyfr yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Barker, S., & Board, M. (2012). Dementia care in nursing. London: Learning Matters.

Dyfynnu o fewn y testun

Os byddech am ddyfynnu’r llyfr hwn yn y testun, mae dwy ffordd o wneud hyn:

Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Barker a Board (2012), mae’r gallu a’r sgiliau i gyfathrebu’n dda â chleifion â dementia yn hanfodol.

Ar ddiwedd y frawddeg:

Mae’r gallu a’r sgiliau i gyfathrebu’n dda â chleifion â dementia yn hanfodol (Barker & Board, 2012).

Sylwer: Cysylltwch enwau’r ddau awdur ag a/ac pan fyddwch yn eu henwi y tu allan i barenthesisau. Cysylltwch yr enwau ag ampersand (&) y tu mewn i barenthesisau.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar erthyglau mewn cyfnodolion.

5 days of referencing – online course

Starting this Monday we’ll be running our 5 days of referencing (#su5dor) course.  Every day between 3rd – 7th June 2019, we will post useful advice and tips about APA referencing.   Sign up to the blog to get the daily posts delivered straight to your email (use the follow blog via email box to the right of the blog screen) or join in via twitter.

Yn dechrau ar Ddydd Llun byddwn yn rhedeg ein cwrs 5 niwrnod o gyfeirnodi (#su5dor).  Yn ddyddiol, rhwng 3ydd-7fed o Fehefin 2019 byddwn yn rhoi cyngor i chi ar sut i gyfeirio’n gywir wrth ddefnyddio’r arddull APA.  Dilynwch ein blog i gael ebost wedi’i danfon yn syth  atoch (defnyddiwch y blwch “follow blog via email” ar y dde o’r sgrin) neu dewch draw i twitter i ymuno yn y cwrs.

Cyfeirnodi British National Formulary (BNF) ar-lein drwy ddefnyddio dull cyfeirnodi Vancouver.

Yn eich rhestr cyfeirio fel:

Joint Formulary Committee. British national formulary [Rhyngrwyd]. Llundain: British Medical Association a Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [diweddarwyd 2019 Mawrth 21; dyfynnwyd 2019 Ebrill 9]. Ar gael yn: https://bnf.nice.org.uk/

Os ydych chi’n cyfeirnodi cofnod penodol o British National Formulary, e.e. Paracetamol:

 Paracetamol. Yn: Joint Formulary Committee. British national formulary [Rhyngrwyd]. Llundain: British Medical Association a Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [diweddarwyd 2019 Mawrth 21; dyfynnwyd 2019 Ebrill 9]. Ar gael yn: https://bnf.nice.org.uk/drug/paracetamol.html

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch wybod i ni.

Referencing the online British National Formulary (BNF) using the Vancouver style of referencing.

In the list of references:

Joint Formulary Committee. British national formulary [Internet]. London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [updated 2019 Mar 21; cited 2019 Apr 11]. Available from: https://bnf.nice.org.uk/

 Referencing a particular entry from the online British National Formulary e.g. Paracetamol:

Paracetamol. In: Joint Formulary Committee. British national formulary [Internet]. London: British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain; [updated 2019 Mar 21; cited 2019 Apr 9]. Available from: https://bnf.nice.org.uk/drug/paracetamol.html

Any questions please let us know.