5 days of referencing (#su5dor). Day 3.

Day 3. Websites and online documents.
Remember what we said on day 1? The key to referencing well in an assignment is firstly to use good reliable sources.  Make sure you evaluate anything you find online using the WWWW method:

Who – Who wrote the information?
Why – 
Why is this information there (Is there a bias?)
When – When was it published (is it current enough?)
Where – 
Where is it from (clues in the URL ie: .com, .ac.uk)

The main sections you need to make a note of in order to reference a website or online document correctly are:

 • Author(s) (personal or corporate)
 • Year of publication
 • Title of website/document
 • Date of retrieval (only needed if the source is likely to be updated)
 • Direct working URL

Very often some bits of information will not be available with online documents; a common one is no date – in this case you can do the following:

 • No date? – use (n.d.) instead

You can find further advice on pages 15 – 20 of our APA referencing guide.

In the reference list
Here are a few examples:

Websites
You only need to include a date of retrieval in the reference list if you think a website maybe updated (it’s difficult to know this sometimes).

Royal College of Nursing. (n.d.). Principles of nursing practice. Retrieved June 5, 2018, from https://www.rcn.org.uk/professional-development/principles-of-nursing-practice

Online publication
This reference links to the PDF version of the code which has a published date, therefore it does not need a date of retrieval.

Nursing & Midwifery Council. (2015). The code: Professional standards of practice and behaviour for nurses and midwives. Retrieved from http://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/revised-new-nmc-code.pdf

 In text citation
A good tip if you are going to use the same citation a few times in your assignment is to use acronyms.  You must explain the acronym in full the first time you use it, followed by the acronym so it is clear to your lecturer what is stands for.

First citation:
According to the Nursing & Midwifery Council (NMC, 2015, p. 5) a nurse must “recognise and respond compassionately to the needs of those who are in the last few days and hours of life.”

Or

According to the Nursing & Midwifery Council (NMC, 2015) a nurse must “recognise and respond compassionately to the needs of those who are in the last few days and hours of life” (p. 5).

Or

A nurse must “recognise and respond compassionately to the needs of those who are in the last few days and hours of life” (Nursing & Midwifery Council (NMC), 2015, p.5).

Second citation
Because you explained the acronym in the first citation you can now just use the acronym on any subsequent citations in text.

A nurse must “respect that a person’s right to privacy and confidentiality continues after they have died” (NMC, 2015, p. 6).

Or

The NMC (2015) state that a nurse must “respect that a person’s right to privacy and confidentiality continues after they have died” (p. 6).

Got a question? Just ask us using the Ask a Librarian Live Chat button, using the comments section in the blog, the facebook study group or via twitter using #su5dor – Tomorrow we’ll look at formatting your reference list.

Advertisements

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 3.

Diwrnod 3. Gwefannau a dogfennau ar-lein.

Ydych chi’n cofio beth ddwedom ar Ddiwrnod 1? Yr hyn sy’n allweddol er mwyn cyfeirnodi’n dda mewn aseiniad yn y lle cyntaf yw defnyddio ffynonellau dibynadwy da. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwerthuso popeth a gewch ar-lein gan ddefnyddio’r dull WWWW (Who, Why, When, Where):

Pwy – Pwy ysgrifennodd y wybodaeth?
Pam – Pam bod y wybodaeth yno? (A oes tuedd?)
Pryd – Pryd cyhoeddwyd y wybodaeth? (A yw’n gyfredol?)
Ble – O ble mae’r wybodaeth? (Cliwiau yn yr URL h.y. .com, .ac.uk)

Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi gwefan neu ddogfen ar-lein yn gywir yw:

 • Awdur(on) (personol neu gorfforaethol)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl y wefan/dogfen
 • Dyddiad adalw (os yw’n debygol y caiff y ffynhonnell ei diweddaru yn unig)
 • URL uniongyrchol sy’n gweithio

Yn aml iawn, bydd peth gwybodaeth nad yw ar gael ar gyfer dogfennau ar-lein; enghraifft gyffredin yw dim dyddiad – yn yr achos hwn gallwch wneud y canlynol:

 • Dim dyddiad? – defnyddiwch (n.d.) yn lle

Mae cyngor pellach ar dudalennau 15-20 ein Canllawiau Cyfeirnodi APA.

Yn y Rhestr Gyfeiriadau

Dyma ychydig o enghreifftiau:

Gwefannau

Yr unig achos y mae angen nodi dyddiad adalw yn y Rhestr Gyfeiriadau yw os credwch y gallai’r wefan gael ei diweddaru (mae’n anodd gwybod weithiau).

Royal College of Nursing. (n.d.). Principles of nursing practice. Retrieved June 5, 2018 from https://www.rcn.org.uk/professional-development/principles-of-nursing-practice

Cyhoeddiad ar-lein

Mae’r cyfeiriad hwn yn cysylltu â fersiwn PDF y Côd, y mae dyddiad cyhoeddi arno, felly nid oes angen rhoi dyddiad adalw.

Nursing & Midwifery Council. (2015). The code: Professional standards of practice and behaviour for nurses and midwives. Retrieved from http://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/revised-new-nmc-code.pdf

Dyfynnu o fewn y testun

Gair i gall: os byddwch yn defnyddio’r un dyfyniad sawl gwaith yn eich aseiniad, defnyddiwch acronymau. Rhaid i chi egluro’r acronym yn llawn y tro cyntaf, gyda’r acronym ei hun, fel bod yr ystyr yn amlwg i’r darlithydd.

Dyfyniad cyntaf:

Yn ôl y Nursing & Midwifery Council (NMC, 2015, t. 5) rhaid i nyrs “adnabod ac ymateb yn dosturiol i anghenion y rhai sydd yn ychydig ddyddiau neu oriau olaf eu bywyd.”

Neu

Yn ôl y Nursing & Midwifery Council (NMC, 2015) rhaid i nyrs “adnabod ac ymateb yn dosturiol i anghenion y rhai sydd yn ychydig ddyddiau neu oriau olaf eu bywyd” (t. 5).

Neu

Rhaid i nyrs “adnabod ac ymateb yn dosturiol i anghenion y rhai sydd yn ychydig ddyddiau neu oriau olaf eu bywyd” (Nursing & Midwifery Council (NMC), 2015, t. 5).

Ail ddyfyniad

Am i chi egluro’r acronym yn y dyfyniad cyntaf, gallwch nawr ddefnyddio’r acronym mewn unrhyw ddyfyniadau eraill yn y testun.

Rhaid i nyrs “barchu bod hawl person i breifatrwydd a chyfrinachedd yn parhau ar ôl iddo farw” (NMC, 2015, t. 6).

Neu

Mae’r NMC (2015) yn datgan bod rhaid i nyrs “barchu bod hawl person i breifatrwydd a chyfrinachedd yn parhau ar ôl iddo farw” (t. 6).

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar fformatio eich Rhestr Gyfeiriadau.

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 2.

Diwrnod 2. Erthyglau mewn Cyfnodolion

Mae erthyglau mewn cyfnodolion yn ffynhonnell wych o wybodaeth ddiweddar a dibynadwy. Mae eich darlithydd ar gyfer SHN126 wedi argymell mwy nag ugain o erthyglau i chi eu darllen (does dim angen i chi ddarllen pob un!) sydd yn adran Rhestr Ddarllen y modiwl hwn ar Blackboard.

O edrych ar restr ddarllen SHN126, mae eich darlithydd wedi argymell eich bod yn darllen erthygl o’r enw, Professional practice skills for nurses written by Winnifred Groves.

Mae ychydig yn rhagor o wybodaeth mewn erthygl mewn cyfnodolyn y mae angen i chi ei nodi er mwyn cyfeirnodi’n gywir. Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi erthygl mewn cyfnodolyn yn gywir yw:

 • Awdur(on)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl yr erthygl
 • Enw’r cyfnodolyn
 • Cyfrol
 • Rhif y Rhifyn (os oes tudaleniad parhaus yn unig h.y. os yw pob rhifyn yn dechrau ar dudalen 1)
 • Rhif y dudalen
 • doi (os ar gael)

Os yw’r erthygl gyda chi o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar y dudalen gyntaf. Neu, chwiliwch am yr erthygl yn iFind (catalog y Llyfrgell), gan ddefnyddio’r tab Erthyglau a mwy, a byddwch yn gallu gweld y wybodaeth lyfryddiaethol angenrheidiol er mwyn cyfeirnodi’n gywir.

Dyma sut y byddai’r erthygl yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Groves, W. (2014). Professional practice skills for nurses. Nursing Standard, 29(1), 51.

Dyfynnu o fewn y testun

Weithiau, efallai y byddwch am ddefnyddio dyfyniad uniongyrchol yn eich aseiniad, ond ceisiwch ddefnyddio dyfyniadau’n gynnil, oherwydd mae aralleirio’n dangos mwy o ddealltwriaeth o’ch pwnc.

Os dewiswch gynnwys dyfyniad uniongyrchol, mae’n bwysig iawn eich bod yn defnyddio dyfynodau ac eich bod bob amser yn cynnwys rhifau tudalen. Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn:

Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Groves (2014, t. 52) “The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing”

Neu

Yn ôl Groves (2014) The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (t. 52).

Ar ddiwedd y frawddeg:

The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (Groves, 2014, t. 52).

Sawl awdur y dylwn ei gynnwys?

Gall erthyglau mewn cyfnodolion, a llyfrau, gael eu hysgrifennu gan sawl awdur, ac mae gan APA reol benodol ar gyfer sawl awdur y dylid ei gynnwys yn y testun.

Beth am ddefnyddio’r erthygl hon fel enghraifft:

Williams, V., Kinnear, D., & Victor, C. (2016). ‘It’s the little things that count’: Healthcare professionals’ views on delivering dignified care: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 72, 782-790.

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio dri i bum awdur (fel yr enghraifft hon), rhaid i chi gynnwys pob awdur y tro cyntaf y dyfynnwch hwy, felly byddai’n edrych fel hyn yn y testun:

Dyfyniad cyntaf

Yn ôl Williams, Kinnear a Victor (2016) mae cynnal urddas yn rhan bwysig o ofal nyrsio.

Neu

Mae cynnal urddas yn rhan bwysig o ofal nyrsio (Williams, Kinnear, & Victor, 2016).

Ail ddyfyniad

Am eich bod wedi cynnwys y tri awdur yn y dyfyniad cyntaf, gallwch nawr ddefnyddio et al. ar gyfer unrhyw ddyfyniadau eraill yn y testun.

Noda Williams et al. (2016) fod cynnal urddas oedolion hŷn yn hynod bwysig.

Neu

Mae cynnal urddas oedolion hŷn yn hynod bwysig (Williams et al., 2016).

Os oes gan yr adnodd yr hoffech ei ddefnyddio chwe awdur neu fwy, gallwch ddefnyddio et al. ar gyfer y dyfyniad cyntaf.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen Facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar wefannau a dogfennau ar-lein.

5 days of referencing (#su5dor). Day 2.

Day 2. Journal articles
Journal articles are an excellent source of up-to-date and reliable information. Your lecturer for SHN126 has recommended over 20 articles for you to read (you don’t need to read them all!) which you can see in the reading list section of this module on Blackboard.

If we look at the reading list SHN126 your lecturer recommends you read an article called Professional practice skills for nurses written by Winnifred Groves.

There are a few more bits of information in a journal article which you need to make a note of in order to reference it correctly. The main sections you need to make a note of in order to reference a journal article correctly are:

 • Author(s)
 • Year of publication
 • Title of article
 • Journal name
 • Volume
 • Issue number (only use if there is no continuous pagination, i.e.: if each issue begins with page 1)
 • Page number
 • doi (if available)

If you have the journal article in front of you, you can normally find this information on the first page.  Alternatively search for the article on ifind, the library catalogue (using the articles & more tab) and you will be able to see the bibliographic information you need in order to reference correctly.

This is how this journal article would look in the reference list
Groves, W. (2014). Professional practice skills for nurses. Nursing Standard, 29(1), 51.

In text citation
Sometimes you may want to cite a direct quote in your assignment, however try to use direct quotes sparingly as paraphrasing shows more understanding of your topic.

If you decide you would like to include a direct quote it is very important you use quotation marks and you always include page numbers.  There are a number of ways you can do this:

At the start of the sentence:
According to Groves (2014, p. 52) “The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing.”

Or

According to Groves (2014) “The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing” (p. 52).

At the end of the sentence:
The commitment to provide excellent care that is safe, compassionate and holistic is integral to nursing”(Groves, 2014, p. 52).

How many authors should I include?
Journal articles and indeed books can sometimes be written by many authors, APA has a specific rule for how many authors you should include in-text.

Let’s use this journal article as an example:

Williams, V., Kinnear, D., & Victor, C. (2016). ‘It’s the little things that count’: Healthcare professionals’ views on delivering dignified care: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 72, 782-790.

If the resource you want to cite has 3-5 authors (which this example does) you must include all the authors the first time you cite, therefore it would look like this in text:

First citation
According to Williams, Kinnear and Victor (2016) the preservation of dignity is a key role in nursing care.

Or

The preservation of dignity  is a key role in nursing care (Williams, Kinnear, & Victor, 2016).

Second citation
Because you included all 3 authors in the first citation you can now use et al. on any subsequent citations in text.

Williams et al. (2016) state that maintaining dignity in older adults is particularly important.

Or

Maintaining dignity in older adults is particularly important (Williams et al., 2016).

If the resource you want to cite has 6 or more authors you can use et al. the first time you cite.

Got a question? Just ask us using the Ask a Librarian Live Chat button, using the comments section in the blog, the facebook study group or via twitter using #su5dor – Tomorrow we’ll look at websites and online documents.

5 days of referencing (#su5dor). Day 1.

Day 1. Referencing Books
Welcome to this short online course which will run over the next 5 days.  Although this is specifically tailored for those in M18 studying module SHN126 there are tips which any student using APA style of referencing can use.

We will cover the basics to help you get started with APA style referencing and give you some advice on tools you can use to help you.  The College of Human and Health Sciences have chosen the APA 6th edition style of referencing for you to use because it is a widely recognised style and has set rules around how to reference different types of material.

It is an author/date style of referencing which basically means you cite the author(s) surname(s) and the date of publication in the text of your assignment and then the full details of the resources you used (books, journal articles, online documents) in an alphabetical list at the end called a reference list.  There is a full and comprehensive APA referencing guide available on your Library Guides pages.

Why do I have to reference?
One question we get asked a lot is why is correct referencing so important in assignments? Referencing is a very important part of your academic course.  If you use someone else’s work without acknowledging them you will be committing plagiarism.  Referencing correctly will not only give the author of the work full recognition but also demonstrate to your lecturer you have read academic sources and read widely.  The key to referencing well in an assignment is to always use good reliable sources.  Finding stuff on the internet is easy; finding good reliable stuff on the internet is a little more challenging.

We would always recommend you start by looking at the reading list provided to you by your lecturer on Blackboard.  Look to the left of the screen in your Blackboard module (ie: SHN126) and you can see a link to the interactive reading list.

Each resource in the reading list will allow you to click on it and it will take you back to ifind, the library catalogue.  The library catalogue will give you enough bibliographic information to be able to reference the resource you need.

Referencing Books
Let’s start with referencing a book today. If we look at the reading list SHN126 your lecturer recommends you read a book called Dementia care in nursing written by Sue Barker and Michele Board.

The main sections you need to make a note of in order to reference a book correctly are:

 • Author(s) or Editor(s)
 • Year of publication
 • Title of book
 • Edition (if applicable)
 • Place of publication
 • Publisher

If you have the book in front of you, you can normally find this information on the cover and inside the title page.

This is how this book would look in the reference list
Barker, S., & Board, M. (2012). Dementia care in nursing. London: Learning Matters.

In text citation
If you wanted to cite this book in text, there are 2 ways you can do this:

At the start of the sentence:
According to Barker and Board (2012) having the ability and skills to communicate well with dementia patients is vital.

At the end of the sentence:
Having the ability and skills to communicate well with dementia patients is vital (Barker & Board, 2012).

Note: Link the two authors’ names with and when cited outside parentheses. Link with an ampersand (&) inside parentheses.

Got a question? Just ask us using the Ask a Librarian Live Chat button, using the comments section in the blog, the facebook study group or via twitter using #su5dor – Tomorrow we’ll look at journal articles.

5 niwrnod o gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 1.

Diwrnod 1. Cyfeirnodi Llyfrau

Croeso i’r cwrs ar-lein byr hwn a fydd yn rhedeg dros y pum niwrnod nesaf. Er ei fod wedi’i deilwra ar gyfer myfyrwyr M18 sy’n astudio modiwl SHN126, mae peth cyngor y gall unrhyw fyfyrwyr sy’n defnyddio arddull gyfeirnodi APA ei ddefnyddio.

Byddwn yn ymdrin â’r elfennau sylfaenol i’ch helpu i ddechrau defnyddio arddull gyfeirnodi APA ac yn rhoi cyngor i chi ar offer y gallwch eu defnyddio. Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd wedi dewis chweched arddull gyfeirnodi APA i chi ei defnyddio oherwydd caiff ei chydnabod yn eang ac mae iddi reolau ynghylch sut i gyfeirnodi gwahanol fathau o ddeunyddiau.

Mae’n arddull gyfeirnodi awdur/dyddiad sy’n golygu eich bod yn dyfynnu cyfenw(au) awdur(on) a’r dyddiad cyhoeddi yn nhestun eich aseiniad, yna manylion llawn yr adnoddau a ddefnyddioch (llyfrau, erthyglau cyfnodolion, dogfennau ar-lein) mewn rhestr yn nhrefn y wyddor ar y diwedd, sef Rhestr Gyfeiriadau. Mae arweiniad llawn a chynhwysfawr ar gyfer cyfeirnodi APA ar gael ar dudalennau Canllawiau’r Llyfrgell.

Pam bod rhaid i mi gyfeirnodi?

Un cwestiwn a ofynnir i ni yn aml yw pam bod cyfeirnodi cywir mor bwysig mewn aseiniadau? Mae cyfeirnodi’n rhan bwysig iawn o’ch cwrs academaidd. Os ydych yn defnyddio gwaith rhywun arall heb gydnabod hynny, rydych chi’n cyflawni llên-ladrad. Bydd cyfeirnodi’n gywir yn cydnabod gwaith yr awdur yn llawn, ac ar ben hynny’n dangos i’ch darlithydd eich bod wedi darllen ffynonellau academaidd ac wedi darllen yn helaeth. Yr hyn sy’n allweddol er mwyn cyfeirnodi’n dda mewn aseiniad yw defnyddio ffynonellau dibynadwy da bob amser. Mae dod o hyd i ddeunyddiau ar y rhyngrwyd yn hawdd; ond mae dod o hyd i ddeunyddiau dibynadwy da ar y rhyngrwyd ychydig yn fwy heriol.

Argymhellwn eich bod bob amser yn dechrau drwy wirio’r rhestr ddarllen a ddarparwyd gan eich darlithydd ar Blackboard. Edrychwch ar ochr chwith y sgrîn yn eich modiwl Blackboard (e.e. SHN126), a gwelwch ddolen i restr ddarllen ryngweithiol.

Bydd pob adnodd yn y rhestr ddarllen yn caniatáu i chi glicio arno, gan eich cyfeirio at iFind, catalog y llyfrgell. Bydd catalog y llyfrgell yn rhoi digon o wybodaeth lyfryddiaethol i chi er mwyn gallu cyfeirnodi’r adnodd y mae ei angen arnoch.

Cyfeirnodi Llyfrau

Beth am ddechrau drwy gyfeirnodi llyfr heddiw. Os edrychwn ar restr ddarllen SHN126, mae eich darlithydd yn argymell eich bod yn darllen llyfr o’r enw Dementia care in nursing, a ysgrifennwyd gan Sue Barker a Michele Board.

Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi llyfr yn gywir yw:

 • Awdur(on) neu Golygydd(ion)
 • Blwyddyn cyhoeddi
 • Teitl y llyfr
 • Argraffiad (os yn berthnasol)
 • Man cyhoeddi
 • Cyhoeddwr

Os yw’r llyfr gennych o’ch blaen, mae’r wybodaeth hon fel arfer ar gael ar y clawr a’r dudalen deitl.

Dyma sut y byddai’r llyfr yn edrych yn y Rhestr Gyfeiriadau

Barker, S., & Board, M. (2012). Dementia care in nursing. Llundain: Learning Matters.

Dyfynnu o fewn y testun

Os byddech am ddyfynnu’r llyfr hwn yn y testun, mae dwy ffordd o wneud hyn:

Ar ddechrau’r frawddeg:

Yn ôl Barker a Board (2012), mae’r gallu a’r sgiliau i gyfathrebu’n dda â chleifion â dementia yn hanfodol.

Ar ddiwedd y frawddeg:

Mae’r gallu a’r sgiliau i gyfathrebu’n dda â chleifion â dementia yn hanfodol (Barker & Broad, 2012).

Sylwer: Cysylltwch enwau’r ddau awdur ag a/ac pan fyddwch yn eu henwi y tu allan i barenthesisau. Cysylltwch yr enwau ag ampersand (&) y tu mewn i barenthesisau.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar erthyglau mewn cyfnodolion.

Cyfeirio at SNOB / Referencing SNOB

Rydym wedi cael un neu ddau o ymholiadau yn ddiweddar ynghylch a ble i ddod o hyd i gyfeiriad i’r offeryn asesu Strengths, Needs, Opportunities, Barriers (SNOB).  Mae yna nifer o lyfrau sy’n gyfeirio at SNOB dyma enghraifft (Darllenwch pennod 10).

Davis, N., Clark, A., O’Brien, M., Plaice, C., Sumpton, K., & Waugh, S. (2011). Learning skills for nursing students. Exeter: Learning Matters.

We’ve had a couple of queries recently about where to find a reference for the Strengths, Needs, Opportunities, Barriers (SNOB) assessment tool.  There are a number of books that reference SNOB, here is an example (Read chapter 10).