5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 4.

Diwrnod 4. Fformatio eich rhestr gyfeiriadau

Dros y tridiau diwethaf rydym wedi edrych ar y tair prif ffynhonnell wybodaeth y byddwch yn eu defnyddio yn eich aseiniadau, sef llyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion a dogfennau ar-lein/gwefannau. Mae’n bwysig bod eich Rhestr Gyfeiriadau’n darparu’r holl wybodaeth er mwyn i’ch darlithwyr allu dod o hyd i’r ffynhonnell, os byddant am wneud hynny.

Mae’n bwysig hefyd ei bod wedi’i fformatio yn yr Arddull APA gywir. Mae myfyrwyr weithiau’n cael anhawster â hyn ac yn treulio llawer o amser yn fformatio’u rhestri eu hunain; ond mae nifer o offer Word a all wneud y broses hon yn gynt ac yn haws i chi.

Pwyntiau allweddol

  • Dylid dechrau’r Rhestr Gyfeiriadau ar dudalen newydd.
  • Dylai’ch Rhestr Gyfeiriadau gynnwys popeth rydych wedi’i ddyfynnu yn eich aseiniad, NID popeth rydych wedi’i ddarllen (a elwir yn llyfryddiaeth).
  • Dylai fod yn nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw’r awdur.
  • Dylai fod bylchau dwbl rhwng llinellau a dylai fod wedi’i mewnoli.

Os defnyddiwn yr holl adnoddau rydym wedi edrych arnynt dros y tridiau diwethaf, byddai fy Rhestr Gyfeiriadau’n edrych fel hyn:Example reference list

Mae gwneud hyn yn cymryd tri cham syml yn Word: yn gyntaf, amlygwch y Rhestr Gyfeiriadau; yna dewiswch yr eicon A-Z o’r opsiynau; yna i roi bylchau dwbl rhwng llinellau a mewnoli’r rhestr, dewiswch y saeth fach ger y paragraff, ac o’r opsiynau dewiswch ‘Special>Hanging’, yna ‘Line spacing>double’.FormatI ddangos i chi sut i fformatio’r rhestr gan ddefnyddio offer Word, rwyf wedi creu sgrinlediad byr. Cliciwch yma i’w wylio.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar offer a allai’ch helpu i gyfeirnodi.

 

 

Advertisements

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 3.

Diwrnod 3. Gwefannau a dogfennau ar-lein.

Ydych chi’n cofio beth ddwedom ar Ddiwrnod 1? Yr hyn sy’n allweddol er mwyn cyfeirnodi’n dda mewn aseiniad yn y lle cyntaf yw defnyddio ffynonellau dibynadwy da. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwerthuso popeth a gewch ar-lein gan ddefnyddio’r dull WWWW (Who, Why, When, Where):

Pwy – Pwy ysgrifennodd y wybodaeth?
Pam – Pam bod y wybodaeth yno? (A oes tuedd?)
Pryd – Pryd cyhoeddwyd y wybodaeth? (A yw’n gyfredol?)
Ble – O ble mae’r wybodaeth? (Cliwiau yn yr URL h.y. .com, .ac.uk)

Y prif adrannau y bydd angen i chi eu nodi er mwyn cyfeirnodi gwefan neu ddogfen ar-lein yn gywir yw:

  • Awdur(on) (personol neu gorfforaethol)
  • Blwyddyn cyhoeddi
  • Teitl y wefan/dogfen
  • Dyddiad adalw (os yw’n debygol y caiff y ffynhonnell ei diweddaru yn unig)
  • URL uniongyrchol sy’n gweithio

Yn aml iawn, bydd peth gwybodaeth nad yw ar gael ar gyfer dogfennau ar-lein; enghraifft gyffredin yw dim dyddiad – yn yr achos hwn gallwch wneud y canlynol:

  • Dim dyddiad? – defnyddiwch (n.d.) yn lle

Mae cyngor pellach ar dudalennau Canllawiau Cyfeirnodi APA.

Yn y Rhestr Gyfeiriadau

Dyma ychydig o enghreifftiau:

Gwefannau

Yr unig achos y mae angen nodi dyddiad adalw yn y Rhestr Gyfeiriadau yw os credwch y gallai’r wefan gael ei diweddaru (mae’n anodd gwybod weithiau).

Royal College of Nursing. (n.d.). Principles of nursing practice. Adalwyd Mehefin 6, 2019 o https://www.rcn.org.uk/professional-development/principles-of-nursing-practice

Cyhoeddiad ar-lein

Mae’r cyfeiriad hwn yn cysylltu â fersiwn PDF y Côd, y mae dyddiad cyhoeddi arno, felly nid oes angen rhoi dyddiad adalw.

Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. (2018). Y cod: Safonau ymarfer professiynol ac ymddygiad ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio. Adalwyd o https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/nmc-code-welsh.pdf

Dyfynnu o fewn y testun

Gair i gall: os byddwch yn defnyddio’r un dyfyniad sawl gwaith yn eich aseiniad, defnyddiwch acronymau. Rhaid i chi egluro’r acronym yn llawn y tro cyntaf, gyda’r acronym ei hun, fel bod yr ystyr yn amlwg i’r darlithydd.

Dyfyniad cyntaf:

Yn ôl y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB, 2018, t. 7) rhaid i nyrs “cydnabod ac ymateb yn drugarog i anghenion y rhai sydd yn nyddiau ac oriau olaf eu bywyd.”

Neu

Yn ôl y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB, 2018) rhaid i nyrs “cydnabod ac ymateb yn drugarog i anghenion y rhai sydd yn nyddiau ac oriau olaf eu bywyd” (t. 7).

Neu

Rhaid i nyrs “cydnabod ac ymateb yn drugarog i anghenion y rhai sydd yn nyddiau ac oriau olaf eu bywyd” (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB), 2018, t. 7).

Ail ddyfyniad

Am i chi egluro’r acronym yn y dyfyniad cyntaf, gallwch nawr ddefnyddio’r acronym mewn unrhyw ddyfyniadau eraill yn y testun.

Rhaid i nyrs “parchu bod hawl pobl i gyfrinachedd yn parhau ar ôl iddynt farw” (CNB, 2018, t. 8).

Neu

Mae’r CNB (2018) yn datgan bod rhaid i nyrs “parchu bod hawl pobl i gyfrinachedd yn parhau ar ôl iddynt farw” (t. 8).

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar fformatio eich Rhestr Gyfeiriadau.

Critical Appraisal Skills Programme (CASP)

We’ve had a few enquiries about how to reference CASP using the APA 6th Swansea style of referencing.

In your list of references as:

Critical Appraisal Skills Programme UK. (n.d.). CASP checklists. Retrieved from https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

In text the first time you cite, it would look like this:

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) UK  (n.d.) or (Critical Appraisal Skills Programme (CASP) UK, n.d.)

Then any subsequent cites you can just use

CASP UK (n.d.) or (CASP UK, n.d.)

Any questions please let us know.

Critical Appraisal Skills Programme (CASP)

Rydym wedi cael rhai ymholiadau ynglŷn â sut i gyfeirio at CASP gan ddefnyddio arddull cyfeirio Abertawe APA (6ed arg.).

Yn eich rhestr cyfeirio fel:

Critical Appraisal Skills Programme UK. (n.d.). CASP checklists. Retrieved from https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

Yn y testun y tro cyntaf y byddwch yn ei ddyfynnu, bydd yn edrych fel hyn:

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) UK (n.d.)  neu (Critical Appraisal Skills Programme (CASP) UK, n.d.)

Yna ar gyfer dyfyniadau dilynol, gallwch ddefnyddio

CASP UK (n.d.) or (CASP UK, n.d.)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch wybod i ni.

New APA online tutorial launched / Tiwtorial newydd APA wedi’i lawnsio

I hope you all enjoyed last week’s #su5dor course, during which we looked at the basics of how to reference using the APA style.  Based on the questions we’ve received, today we are launching our new online tutorial – APA referencing using the word referencing tool.  If you have any questions please let us know.

apa referencing using the word referencing tool

Gobeithio eich bod wedi mwynhau y cwrs byr ar-lein #su5dor.  Yn ystod yr wythnos buom yn edrych ar manylion allweddol ar sut i gyfeirio’n gywir wrth ddefnyddio’r arddull APA.  Ar ol eich adborth, heddiw rydym yn lawnsio ein tiwtorial newydd – APA referencing using the word referencing tool. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch gyda ni.

New look iFindReading / iFindReading newydd!

From next week (18th June 2018) you will start to see the new look Reading list in your Blackboard modules.  You will still access in the same way but it’s got a new look, and loads of new features!  We think it’s great, but if you have any questions please let us know.  Here is a sneak preview of what it will look like:

iFind Reading Reading List

Yn cychwyn wythnos nesaf (18fed o Fehefin 2018) fyddwch yn dechrau gweld eich rhestr darllen ar ei newydd wedd yn Blackboard.  Peidiwch a phoeni, yn yr un ffordd byddwch yn cael mynediad i’r rhestr, ond mae’n edrych yn wahanol, gyda llwyth o nodweddion newydd.  Ni’n meddwl bod e’n gret, ond os oes gennych unrhyw gwestiynnau rho’ gwbod i ni.  Dyma cip olwg ar beth i ddisgwl.

Cyfeirio at SNOB / Referencing SNOB

Rydym wedi cael un neu ddau o ymholiadau yn ddiweddar ynghylch a ble i ddod o hyd i gyfeiriad i’r offeryn asesu Strengths, Needs, Opportunities, Barriers (SNOB).  Mae yna nifer o lyfrau sy’n gyfeirio at SNOB dyma enghraifft (Darllenwch pennod 10).

Davis, N., Clark, A., O’Brien, M., Plaice, C., Sumpton, K., & Waugh, S. (2011). Learning skills for nursing students. Exeter: Learning Matters.

We’ve had a couple of queries recently about where to find a reference for the Strengths, Needs, Opportunities, Barriers (SNOB) assessment tool.  There are a number of books that reference SNOB, here is an example (Read chapter 10).