A ydych chi’n defnyddio cronfeydd data EBSCO megis, CINAHL, Medline, PsycINFO a Business Source Complete? / Do you use the EBSCO databases, for example CINAHL, Medline, PsycINFO and Business Source Complete?

Os ydych chi, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi greu cyfrif i gadw eich canlyniadau chwilio.  Cliciwch ar y ddolen am gyfarwyddiadau ar sut mae creu eich cyfrif eich hunan: Cadw’ch canlyniadau chwilio


If you do, you may find it helpful to create an account to store your search results.  Click on the link for instructions to show you how to create your own account: Saving your search results 

 

 

 

Advertisements

Rhestr wirio os ydych yn defnyddio arddull gyfeirnodi Vancouver/ A checklist if you are using the Vancouver style of referencing

Mae Canllaw Llyfrgell Prifysgol Abertawe i’r Arddull Vancouver yn seiliedig ar Citing Medicine: the NLM style guide for authors, editors & publishers

Efallai y byddwch yn dod ar draws canllawiau eraill i arddull Vancouver ac yn gweld amrywiadau ar yr arddull mewn cyfnodolion gwahanol, felly byddem yn eich cynghori bob amser i ddilyn y cyngor yn ein Canllaw i Arddull Vancouver, cyfeirio at ‘Citing Medicine‘ neu gysylltu â’r Llyfrgell am gyngor.

Cliciwch ar y ddolen i weld rhestr wirio yn cwmpasu’r pwyntiau allweddol i chi eu gwirio pan fyddwch yn cyfeirnodi drwy ddefnyddio Vancouver: Rhestr wirio os ydych yn defnyddio arddull gyfeirnodi Vancouver

 

The Swansea University Library Guide to the Vancouver Style is based upon Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors & publishers

You may come across other guides for Vancouver, and see variations of the style in different journals, so we would always advise you to follow the guidance in our Vancouver guide, consult ‘Citing Medicine’ or contact the Library for advice. However, sometimes it can be handy to have a checklist. Click on the link to see the checklist:  A checklist if you are using the Vancouver style of referencing

 

 

Croeso i’n myfyrwyr newydd Nyrsio/ Welcome to our new Nursing students

Yr wythnos hon rydym yn croesawu ein myfyrwyr Nyrsio. Byddwch yn cael eich sesiynau cynefino yn y Llyfrgell yrr wythnos hon, ond dyma ychydig o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer yr wythnosau cyntaf:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu agor eich cyfrif e-bost ac edrychwch yn eich mewnflwch yn rheolaidd.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cael mynediad at Blackboard a’ch amserlen ar celcat.
 • Cerddwch o gwmpas y Llyfrgell ac edrychwch ble mae eich llyfrau’n cael eu cadw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi casglu’ch cerdyn adnabod myfyriwr.

I gysylltu â ni, anfonwch neges e-bost i chhslibrary@swansea.ac.uk, ffoniwch 01792 602240, siaradwch â ni drwy Holi Llyfrgellydd (Sgwrs Fyw) neu galwch heibio’r Llyfrgell i gael sgwrs ag aelod o’r tîm!

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth ynglŷn â’r adnoddau Llyfrgell ar gyfer eich maes pwnc, darllenwch eich Canllawiau Llyfrgell http://libguides.swansea.ac.uk/nursing

This week we are welcoming our new Nursing students.  You will see us for your Library inductions this week however here are a few tips for the first few weeks:

 • Make sure you can access your email account and check it regularly.
 • Make sure you can get into Blackboard and your timetable on celcat.
 • Walk around the Library and see where your books are located.
 • Make sure you’ve collected your student ID card.

If you need to contact us please email chhslibrary@swansea.ac.uk, phone 01792 602240, chat to us via Ask a Librarian (Live Chat) or pop past the Library and speak with one of the team!

If you would like more information about Library resources for your subject area, please have a look at your Library Guides http://libguides.swansea.ac.uk/nursing

Croeso i’n myfyrwyr newydd Meddygaeth Mynediad i Raddedigion/ Welcome to our new Graduate Entry Medicine Students

Yr wythnos hon rydym yn croesawu ein myfyrwyr Meddygaeth Mynediad i Raddedigion. Byddwch yn cael eich sesiynau cynefino yn y Llyfrgell yrr wythnos hon, ond dyma ychydig o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer yr wythnosau cyntaf:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu agor eich cyfrif e-bost ac edrychwch yn eich mewnflwch yn rheolaidd.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cael mynediad at Blackboard a’ch amserlen ar Celcat.
 • Cerddwch o gwmpas y Llyfrgell ac edrychwch ble mae eich llyfrau’n cael eu cadw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi casglu’ch cerdyn adnabod myfyriwr.

I gysylltu â ni, anfonwch neges e-bost i medlib@swansea.ac.uk, ffoniwch 01792 602240, siaradwch â ni drwy Holi Llyfrgellydd (Sgwrs Fyw) neu galwch heibio’r Llyfrgell i gael sgwrs ag aelod o’r tîm!

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth ynglŷn â’r adnoddau Llyfrgell ar gyfer eich maes pwnc, darllenwch eich Canllawiau Llyfrgell http://libguides.swansea.ac.uk/medicine

 

This week we are welcoming our new Graduate Entry Medicine students.  You will see us for your Library inductions very soon, however here are a few tips for the first few weeks:

 • Make sure you can access your email account and check it regularly.
 • Make sure you can get into Blackboard and your timetable on Celcat.
 • Walk around the Library and see where your books are located.
 • Make sure you’ve collected your student ID card.

If you need to contact us please email medlib@swansea.ac.uk, phone 01792 602240, chat to us via Ask a Librarian (Live Chat) or pop past the Library and speak with one of the team!

If you would like more information about Library resources for your subject area, please have a look at your Library Guides http://libguides.swansea.ac.uk/medicine

Trefnu apwyntiad gyda’ch Llyfrgellydd/Making a Library appointment

Rydym yn lawnsio system newydd ar gyfer gwneud appwyntiad gyda’ch Llyfrgellydd ar Awst 1af.  Gobeithio fyddech yn hoffi’r system newydd ond os oes gennych unrhyw adborth rhowch wbod i ni. Cofiwch bod yr apwyntiad nawr yn 30munud o hyd, ond os hoffech apwyntiad hirach yna archebwch 2 apwyntiad.

Appointments LibCal Swansea UniversityWe will be launching our new booking system on August 1st.  We hope you like the new interface, please let us know if you have any feedback. The main change will be appointments are now 30mins in length, if you feel you need more time in your appointment feel free to book 2 slots.

Ap newydd BNF/BNFC / New BNF/BNFC app

Gallwch cael mynediad i’r British National Formulary (BNF) a’r British National Formulary for Children (BNFC) am ddim trwy ddefyddio’r ddolenni yn Evidence Search

Mae BNF hefyd wedi lawnsio fersiwn newydd o’r ap sy’n cyfuno cynnwys y BNF a BNFC mewn 1 ap. Mae angen i chi dynnu’r hen ap a gosod yr ap newydd.

Mae’r ap yn rhad ac am ddim i lawrlwytho, ac nid oes angen mewngofnodi.

BNF Publications icon

You can access the British National Formulary (BNF) and the British National Formulary for Children (BNFC) for free using the links in Evidence Search

BNF have also launched a new version of the app which now combines the BNF and BNFC content in 1 app.  You will need to uninstall the old app and install the new app.

It is free to download, no need to login.

Argyfwng tai – polisi tai

Lyons, M., Murphy, L., Snelling, C. & Green, C. (2017). What more can be done to build the homes we need? The Lyons edited collection. Adalw Gorffennaf 5, 2017, o http://www.ippr.org/files/publications/pdf/Lyons_Edited_Collection_June_2017.pdf?noredir

Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (IPPR) gasgliad o draethodau yn edrych ar broblemau’r argyfwng tai a’r atebion posib. Mae’r traethodau’n ymdrin ag amrywiaeth o faterion polisi tai, ac maent yn cynnwys trosolwg gan Syr Michael Lyons.

O swyddogaeth yr awdurdodau lleol i gymdeithasau tai a’r sector preifat, i ansawdd cartrefi, gardd-ddinasoedd a threfi newydd, i’r syniad o bartneriaethau tai dan arweiniad cyflogwyr a thai ar gyfer pobl hŷn, mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys cyfoeth o syniadau a gwybodaeth a fydd o ddiddordeb i fyfyrwyr polisi cymdeithasol.

Gellir lawrlwytho’r casgliad o draethodau o wefan IPPR .