Referencing PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) using the Vancouver style of referencing.

We’ve had a few enquiries recently about how to reference the PRISMA flow chart using the Vancouver style of referencing.

Below is an example of how to do this in-text and in the reference list.

 In-text: Give the PRISMA flow chart a title. Remember the citation number goes after the full-stop. Your citation can be placed in square or round brackets or you can use superscript- just be consistent throughout you assignment.

Figure 1. PRISMA flow chart showing etc.       .[1]

In the reference list:

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Medicine [Internet]. 2009 [cited 2018 Feb 9]; 6(7): e1000097 [5p.]. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Advertisements

Cyfeirnodi Vancouver- Cyfeirnodi PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

Rydym wedi derbyn ymholiadau yn ddiweddar ynglŷn â sut mae cyfeirnodi siart llif PRISMA yn defnyddio arddull Vancouver o gyfeirnodi.

Isod gweler enghraifft o sut mae gwneud hyn mewn testun ac yn y rhestr gyfeirnodi.

 Yn y testun: Rhowch deitl i’r siart llif PRISMA. Cofiwch fod rhif y cyfeiriad yn dod ar ôl yr atalnod llawn. Gallwch gynnwys y cyfeiriad mewn cromfachau sgwâr neu grwn neu gallwch ddefnyddio uwchysgrif, cyn belled â’ch bod chi’n gyson drwy’r aseiniad.

 Ffigwr 1. PRISMA flow chart showing etc.       .[1] 

 Yn y rhestr o gyfeiriadau:

 Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Medicine [Ar-lein]. 2009 [cyrchwyd 2018 Chwefror 9]; 6(7): e1000097 [5p.]. Ar gael ar: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Referencing PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) using APA referencing.

We’ve had a few enquiries recently about how to reference the PRISMA flow chart using the APA 6th Swansea style of referencing.

Below is an example of how to do this in text and in the reference list.

In-text: (Figure 1 in italics). Give the PRISMA flow chart a title, e.g.:

Figure 1.  PRISMA flow chart showing etc  (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009).

In the reference list:

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Cyfeirnodi APA – Cyfeirnodi PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.

Rydym wedi derbyn ymholiadau yn ddiweddar ynglŷn â sut mae cyfeirnodi’r siart llif PRISMA yn defnyddio arddull APA Fersiwn 6 Abertawe o gyfeirnodi.

Isod gweler enghraifft o sut mae gwneud hyn mewn testun ac yn y rhestr gyfeirnodi.

 Yn y testun: (Ffigwr 1 mewn llythrennau italig). Rhowch deitl i’r siart llif PRISMA.

Ffigwr 1.  PRISMA flow chart showing etc  (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009).

 Yn y rhestr o gyfeiriadau:

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

APA Referencing – What if I don’t have all the information?

If there is information missing from your reference and you cannot find it, there are still ways to reference the information using the APA format:

No date:

If no date on the document use (n.d.) – For example:
In text –
Royal College of Nursing (n.d.) OR (Royal College of Nursing, n.d.).

In the reference list –
Royal College of Nursing. (n.d.). Dignity: Principle A. Retreived from https://www.rcn.org.uk/clinical-topics/nutrition-and-hydration/current-work/dignity

No place of publication:

If no place of Publication on the document use (n.p.) – For example:

Huber, D. (2018). Leadership & nursing care management (6th ed.). (n.p.): Elsevier.

No author:

When a work has no identified author, cite in text the first few words of the reference
list entry (usually the title) and the year.  Here is an example of a journal article:

“Care and society” (2016) OR (“Care and society”, 2016).

In text use double quotation marks around the title of an article, a chapter, or a web page, and italicise the title of a journal, a book, a brochure, or a report.

In the reference list:
Care and society. (2016). The Lancet, 388, 1246. doi:10.1016/S0140-6736(16)31704-4

Cyfeirnodi APA – Beth os nad oes gennyf y wybodaeth i gyd?

Os oes wybodaeth ar goll yn eich cyfeiriad ac nid oes modd ddod o hyd iddo, peidiwch a phoeni mae yna dal ffordd o gyfeirio at y wybodaeth wrth ddefnyddio’r arddull APA o gyfeirnodi:

Dim dyddiad:

Os nad oes dyddiad ar gael, defnyddiwch (n.d.) – Er enghraifft:
Yn y testyn –
Royal College of Nursing (n.d.) NEU (Royal College of Nursing, n.d.).

Yn y rhestr cyfeirnodi –
Royal College of Nursing. (n.d.). Dignity: Principle A. Retreived from https://www.rcn.org.uk/clinical-topics/nutrition-and-hydration/current-work/dignity

Dim lle cyhoeddi:

Os nad oes lle cyhoeddi ar gael, defnyddiwch (n.p.) – Er enghraifft:

Huber, D. (2018). Leadership & nursing care management (6th ed.). (n.p.): Elsevier.

Dim awdur:

Os nad oes awdur wedi’i henwi, yn y testyn , ddefnyddiwch cwpwl o’r eiriau o’r teitl a’r dyddiad.  Dyma esiampl o erthygl:

“Care and society” (2016) NEU (“Care and society”, 2016).

Yn y testyn defnyddiwch ddyfynodau dwbl o amgylch teitl yr erthygl, pennod neu tudalen we, ac rhowch teitl cylchdrawn, llyfr, taflen neu adroddiad mewn italig.

Yn y rhestr cyfeirnodi:
Care and society. (2016). The Lancet, 388, 1246. doi:10.1016/S0140-6736(16)31704-4

Defnyddio APA i gyfeirio at eiriadur ar-lein/ Using APA to reference an online dictionary

Rydym wedi cael un neu ddau o ymholiadau yn ddiweddar ynghylch sut i gyfeirio at eiriaduron ar-lein gan ddefnyddio APA. Dyma’r ateb i chi:

Yn y testun:

Gydag APA, rydych yn rhoi’r gair rydych yn ei ddiffinio, er enghraifft Meddygaeth yn lle’r awdur a rhoi dyfynodau dwbl o amgylch y gair.

“Medicine” (2016) neu (“Medicine”, 2016)

Yn y rhestr o gyfeiriadau:

Gair a ddiffinnir. (Blwyddyn). Yn Teitl y cyfeirlyfr (argraffiad os nad y cyntaf ydyw, e.e. 3ydd argraffiad). Wedi’i gael o’r url

Medicine. (2016). In Oxford English dictionary (3rd ed.). Wedi’i gael o’r  http://www.oed.com/view/Entry/115715?rskey=kaRczE&result=1&isAdvanced=false#eid

 


Using APA to reference an online dictionary

We’ve had a couple of queries recently about how to reference online dictionaries using APA. Here is the answer:

In-text:

With APA, you place the word you are defining, for example ‘Medicine’ in the author position and place double quotation marks around the word.

“Medicine” (2016) or (“Medicine”, 2016)

In your reference list:

 Word being defined. (Year). In Title of reference book  (edition if later than first e.g. 3rd ed.). Retrieved from url

Medicine. (2016). In Oxford English dictionary (3rd ed.). Retrieved from http://www.oed.com/view/Entry/115715?rskey=kaRczE&result=1&isAdvanced=false#ei