Sut i gyfeirnodi yr adroddiad gan Laming (2003) / How to reference the Laming report (2003) in APA format

Rydym wedi cael cwpwl o ymholiadau yr wythnos hon ar sut i gyfeirnodi yr adroddiad gan Lord Laming.  Dyma’r ateb i chi:

Yn y testun:
Laming (2003) neu (Laming, 2003).

Yn y rhestr o gyfeiriadau:
Laming, W. H. (2003). The Victoria Climbie inquiry: Report of an inquiry by Lord Laming (Cm. 5730). London: The Stationery Office.

—————————————————————————————————————————

We’ve had a few queries this week about how to reference the Laming report. Here is the answer:

In text:
Laming (2003) or (Laming, 2003).

In the reference list:
Laming, W. H. (2003). The Victoria Climbie inquiry: Report of an inquiry by Lord Laming (Cm. 5730). London: The Stationery Office.

Advertisements

A ydych chi’n defnyddio cronfeydd data EBSCO megis, CINAHL, Medline, PsycINFO a Business Source Complete? / Do you use the EBSCO databases, for example CINAHL, Medline, PsycINFO and Business Source Complete?

Os ydych chi, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi greu cyfrif i gadw eich canlyniadau chwilio.  Cliciwch ar y ddolen am gyfarwyddiadau ar sut mae creu eich cyfrif eich hunan: Cadw’ch canlyniadau chwilio


If you do, you may find it helpful to create an account to store your search results.  Click on the link for instructions to show you how to create your own account: Saving your search results 

 

 

 

Rhestr wirio os ydych yn defnyddio arddull gyfeirnodi Vancouver/ A checklist if you are using the Vancouver style of referencing

Mae Canllaw Llyfrgell Prifysgol Abertawe i’r Arddull Vancouver yn seiliedig ar Citing Medicine: the NLM style guide for authors, editors & publishers

Efallai y byddwch yn dod ar draws canllawiau eraill i arddull Vancouver ac yn gweld amrywiadau ar yr arddull mewn cyfnodolion gwahanol, felly byddem yn eich cynghori bob amser i ddilyn y cyngor yn ein Canllaw i Arddull Vancouver, cyfeirio at ‘Citing Medicine‘ neu gysylltu â’r Llyfrgell am gyngor.

Cliciwch ar y ddolen i weld rhestr wirio yn cwmpasu’r pwyntiau allweddol i chi eu gwirio pan fyddwch yn cyfeirnodi drwy ddefnyddio Vancouver: Rhestr wirio os ydych yn defnyddio arddull gyfeirnodi Vancouver

 

The Swansea University Library Guide to the Vancouver Style is based upon Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors & publishers

You may come across other guides for Vancouver, and see variations of the style in different journals, so we would always advise you to follow the guidance in our Vancouver guide, consult ‘Citing Medicine’ or contact the Library for advice. However, sometimes it can be handy to have a checklist. Click on the link to see the checklist:  A checklist if you are using the Vancouver style of referencing

 

 

HSTalks: Darlithoedd Biomeddygol & Gwyddorau Bywyd gan arbenigwyr blaen llaw / HSTalks: Biomedical & Life Sciences Lectures by leading world experts

Gwrando ar ddarlithoedd ar-lein gan Enillwyr y Wobr Nobel 2017, Jeffrey Hall (Meddygaeth) – Cracking the case of circadian rhythms by Drosophila genetics  – a Joachim Frank (Cemeg) Structural insights into aminoacyl-tRNA delivery by EF-Tu and translocation by EF-G. (enw defnyddiwr a chyfrinair yn ofynnol ar gyfer mynediad oddi ar y campws).

Listen to online lectures delivered by 2017 Nobel Prize Winners, Jeffrey Hall (Medicine) – Cracking the case of circadian rhythms by Drosophila genetics  – and Joachim Frank (Chemistry)  Structural insights into aminoacyl-tRNA delivery by EF-Tu and translocation by EF-G.   (University username & password required for off campus access).

Croeso i’n myfyrwyr newydd Nyrsio/ Welcome to our new Nursing students

Yr wythnos hon rydym yn croesawu ein myfyrwyr Nyrsio. Byddwch yn cael eich sesiynau cynefino yn y Llyfrgell yrr wythnos hon, ond dyma ychydig o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer yr wythnosau cyntaf:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu agor eich cyfrif e-bost ac edrychwch yn eich mewnflwch yn rheolaidd.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cael mynediad at Blackboard a’ch amserlen ar celcat.
 • Cerddwch o gwmpas y Llyfrgell ac edrychwch ble mae eich llyfrau’n cael eu cadw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi casglu’ch cerdyn adnabod myfyriwr.

I gysylltu â ni, anfonwch neges e-bost i chhslibrary@swansea.ac.uk, ffoniwch 01792 602240, siaradwch â ni drwy Holi Llyfrgellydd (Sgwrs Fyw) neu galwch heibio’r Llyfrgell i gael sgwrs ag aelod o’r tîm!

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth ynglŷn â’r adnoddau Llyfrgell ar gyfer eich maes pwnc, darllenwch eich Canllawiau Llyfrgell http://libguides.swansea.ac.uk/nursing

This week we are welcoming our new Nursing students.  You will see us for your Library inductions this week however here are a few tips for the first few weeks:

 • Make sure you can access your email account and check it regularly.
 • Make sure you can get into Blackboard and your timetable on celcat.
 • Walk around the Library and see where your books are located.
 • Make sure you’ve collected your student ID card.

If you need to contact us please email chhslibrary@swansea.ac.uk, phone 01792 602240, chat to us via Ask a Librarian (Live Chat) or pop past the Library and speak with one of the team!

If you would like more information about Library resources for your subject area, please have a look at your Library Guides http://libguides.swansea.ac.uk/nursing

Croeso i’n myfyrwyr newydd Meddygaeth Mynediad i Raddedigion/ Welcome to our new Graduate Entry Medicine Students

Yr wythnos hon rydym yn croesawu ein myfyrwyr Meddygaeth Mynediad i Raddedigion. Byddwch yn cael eich sesiynau cynefino yn y Llyfrgell yrr wythnos hon, ond dyma ychydig o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer yr wythnosau cyntaf:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu agor eich cyfrif e-bost ac edrychwch yn eich mewnflwch yn rheolaidd.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cael mynediad at Blackboard a’ch amserlen ar Celcat.
 • Cerddwch o gwmpas y Llyfrgell ac edrychwch ble mae eich llyfrau’n cael eu cadw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi casglu’ch cerdyn adnabod myfyriwr.

I gysylltu â ni, anfonwch neges e-bost i medlib@swansea.ac.uk, ffoniwch 01792 602240, siaradwch â ni drwy Holi Llyfrgellydd (Sgwrs Fyw) neu galwch heibio’r Llyfrgell i gael sgwrs ag aelod o’r tîm!

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth ynglŷn â’r adnoddau Llyfrgell ar gyfer eich maes pwnc, darllenwch eich Canllawiau Llyfrgell http://libguides.swansea.ac.uk/medicine

 

This week we are welcoming our new Graduate Entry Medicine students.  You will see us for your Library inductions very soon, however here are a few tips for the first few weeks:

 • Make sure you can access your email account and check it regularly.
 • Make sure you can get into Blackboard and your timetable on Celcat.
 • Walk around the Library and see where your books are located.
 • Make sure you’ve collected your student ID card.

If you need to contact us please email medlib@swansea.ac.uk, phone 01792 602240, chat to us via Ask a Librarian (Live Chat) or pop past the Library and speak with one of the team!

If you would like more information about Library resources for your subject area, please have a look at your Library Guides http://libguides.swansea.ac.uk/medicine

Llesiant yng Nghymru / Well-being in Wales

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gyhoeddi asesiad lleol o lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.  Mae’r adroddiad ‘Llesiant yng Nghymru: cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory’ – yn cynnwys 17 argymhelliad ar y meysydd allweddol sydd ag angen newid fel y gall y sector cyhoeddus wneud gwell penderfyniadau ar gyfer ceneldaethau’r dyfodol.

 

Well-being in Wales: planning today for a better tomorrow

The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 requires Public Services Boards to publish a local assessment of economic, social, environmental and cultural well-being. This new report – ‘Well-being in Wales: Planning today for a better tomorrow’ – contains 17 recommendations on the key areas of change needed for the public sector to make better decisions for future generations.