Tiwtorialau Ar-lein Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe (SWOTs) /Swansea University Libraries Online Tutorials (SWOTs)

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn creu tiwtorialau ar-lein (SWOTS) i’ch helpu i gael hyd i’ch ffordd o gwmpas ein llyfrgelloedd ac i gael gwybodaeth ddibynadwy ar gyfer eich aseiniadau.  Hyd yma, rydym wedi creu:swot pict

 1. Cyflwyniad i’r Llyfrgell – Mae’r cwrs hwn yn cynnwys awgrymiadau a chyngor ar ddefnyddio Llyfrgell y Brifysgol.
 2. Dod o hyd i Erthyglau mewn Cyfnodolion – Mae’r cwrs hwn yn cynnwys awgrymiadau a chyngor ar ddod o hyd i gyfnodolion i’ch helpu gyda’ch gwaith cwrs.

Mae’r tiwtorialau ar Blackboard, o dan y pennawd: Fy Sefydliadau.  Byddwn yn parhau i greu tiwtorialau ac yn rhoi gwybod i chi pan fyddwn wedi cwblhau’r un nesaf.

Hoffem glywed eich adborth ar ein tiwtorialau yn fawr, felly dywedwch wrthym sut brofiad oedd eu defnyddio. Gallwch gyflwyno’ch adborth drwy’r ddolen isod:

https://goo.gl/forms/9LQJc0d6xBN0MX7s1


Swansea University Libraries Online Tutorials (SWOTs)

Over the last few months, we’ve been creating online tutorials (SWOTS) to help you navigate your way around our libraries and find reliable information for your assignments. So far, we have created:

 1. Introduction to the Library– This course contains tips and advice for using your university library.
 2.  Finding Journal Articles – This course contains tips and advice for finding journals to help you with your coursework.swot pict

You’ll find the tutorials on Blackboard, listed under the heading: ‘My Organisations’. We’re going to keep creating tutorials and will let you know when we’ve completed our next.

We’d love your feedback on our tutorials, so please let us know how you get on. You can submit your feedback  on the link below:

https://goo.gl/forms/9LQJc0d6xBN0MX7s1

 

 

 

 

 

Advertisements

Merry Christmas and a Happy New Year to all our students. 

It has been a very busy and rewarding term for your Human and Health, Medicine & Science Librarians. We have been busy ordering new books for courses including Nursing, Osteopathy, Social Work, Paramedics, Midwifery, Psychology. So far this academic year we have delivered:

 • 76 Library classes
 • 411 one-to-one appointments

Covering topics including Referencing Skills, Literature searching and finding official publications and statistics.  If you would like to book a Librarian for extra help please visit our online booking area to make an appointment.  Here is some feedback from students who have used our service:

 • “Very useful session that all students would benefit from”
 • “The appointment was so useful and will make my literature review so much easier”
 • “So glad I attended”
 • “It was really helpful having referencing guidance”

To help students we have launched our SWOTs Online tutorials, which are available via your Blackboard pages.  You can view tutorials on:

 • Introduction to the Library
 • Finding Journals and articles

In the New Year we will also be launching our revamped APA referencing tutorial.

Merry Christmas to you all.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i’n holl fyfyrwyr

Mae wedi bod yn tymor brysur i’ch Llyfrgellwyr Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Meddygaeth a Gwyddoniaeth.  Rydym wedi bod yn brysur yn archebu llyfrau newydd ar gyfer cyrsiau Nyrsio, Osteopatheg, Gwaith Cymdeithasol, Gwyddor Barafeddygol, Bydwreigiaeth, Seicoleg.  Hefyd hyd yma yn y flwyddyn academaidd hon rydym wedi cwbwlhau:

 • 76 o ddosbarthiadau Llyfrgell
 • 411 apwyntiadau un-i-un

Yn edrych ar bynciau fel Sgiliau Cyfeirnodi, Chwilio am Lenyddiaeth a Sut i ddod o hyd i Ystadegau a Cyhoeddiadau Swyddogol.  Os hoffech gwneud apwyntiad gyda Llyfrgellydd am help ychwanegol ewch i’n wefan.  Dyma esiampl o adborth rydym wedi derbyn gan myfyrwyr sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth:

 • “Very useful session that all students would benefit from”
 • “The appointment was so useful and will make my literature review so much easier”
 • “So glad I attended”
 • “It was really helpful having referencing guidance”

I helpu myfyrwyr rydym wedi lawnsio ein Tiwtoralau arlein SWOTs sydd ar gael ar eich tudalennau Blackboard.  Gallwch gwylio tiwtoralau ar:

 • Cyflwyniad i’r Llyfrgell
 • Darganfod cylchgronnau ac erthyglau

Yn y Flwyddyn Newydd fyddwn hefyd yn aillawnsio ein tiwtorial ar Cyfeirnodi yn yr arddull APA (sy’n cael ei ailwampio ar hyn o bryd).

Nadolig Llawen i chi gyd.

Sut i greu cyfeiriad ar gyfer fideo YouTube, yn defnyddio’r arddull APA o gyfeirnodi/How to create a reference for a YouTube video, using APA 6th referencing style

Rydym wedi cael ychydig o ymholiadau yn ddiweddar ynglŷn â sut i gofnodi fideo YouTube mewn rhestrau gyfeiriadau. Dyma sut:

Awdur. (Dyddiad y cafodd y fideo ei bostio ar YouTube). Teitl mewn italig [Ffeil fideo]. Wedi’i gael o url

(Ar gyfer adferadwyedd, mae’r unigolyn a bostiodd y fideo yn cael ei nodi fel awdur)

Mewn testun:

(Penguin Books USA, 2012) neu Penguin Books USA (2012)

Yn y rhestr o gyfeiriadau:

Penguin Books USA. (2012, August 8). Call the midwife, Jennifer Worth [Video file].                Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=xZXVPPVbhMo

Unrhyw gwestiynau, gadewch i ni wybod.


We’ve had a few enquiries recently about how to reference something you’ve found on YouTube. Here’s how:

Author. (Date posted on YouTube). Title in italics [Video file]. Retrieved from url

(For retrievability, the person who posted the video is put in the author position)

In text:

(Penguin Books USA, 2012) or Penguin Books USA (2012)

In the reference list:

Penguin Books USA. (2012, August 8). Call the midwife, Jennifer Worth [Video file].          Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=xZXVPPVbhMo

Any questions, please let us know.

The United Nations convention on the rights of the child, yn defnyddio’r arddull APA o gyfeirnodi/ The United Nations convention on the rights of the child, using the APA style of referencing.

Rydym wedi derbyn ymholiadau yn ddiweddar ynglŷn â sut y dylid cyfeirnodi ‘The United Nations convention on the rights of the child’ yn defnyddio’r arddull APA o gyfeirnodi.

Dyma sut i’w gyfeirnodi yn eich rhestr gyfeirnodi:

United Nations Children’s Fund UK. (1989). The United Nations convention on the rights of the child. Cyrchwyd o https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf?_ga=2.132565838.1346040295.1506589611-2116587686.1506589611

A dyma sut i’w gyfeirnodi o fewn y testun:

United Nations Children’s Fund UK (UNICEF UK, 1989)  or (United Nations Children’s Fund UK (UNICEF UK),  1989)

Unrhyw gwestiynau, gadewch i ni wybod.

——————————————————————————————————————————-

We’ve had a few enquiries recently about how to reference the ‘The United Nations convention on the rights of the child’ using the APA style of referencing.

 

Here is the way to reference the document in your reference list:

 United Nations Children’s Fund UK. (1989). The United Nations convention on the rights of the child. Retrieved from https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf?_ga=2.132565838.1346040295.1506589611-2116587686.1506589611

And here is the way to reference the document in-text:

United Nations Children’s Fund UK (UNICEF UK, 1989) or (United Nations Children’s Fund UK (UNICEF UK),  1989)

Any questions, please let us know.

 

 

Sut i gyfeirnodi yr adroddiad gan Laming (2003) / How to reference the Laming report (2003) in APA format

Rydym wedi cael cwpwl o ymholiadau yr wythnos hon ar sut i gyfeirnodi yr adroddiad gan Lord Laming.  Dyma’r ateb i chi:

Yn y testun:
Laming (2003) neu (Laming, 2003).

Yn y rhestr o gyfeiriadau:
Laming, W. H. (2003). The Victoria Climbie inquiry: Report of an inquiry by Lord Laming (Cm. 5730). London: The Stationery Office.

—————————————————————————————————————————

We’ve had a few queries this week about how to reference the Laming report. Here is the answer:

In text:
Laming (2003) or (Laming, 2003).

In the reference list:
Laming, W. H. (2003). The Victoria Climbie inquiry: Report of an inquiry by Lord Laming (Cm. 5730). London: The Stationery Office.

A ydych chi’n defnyddio cronfeydd data EBSCO megis, CINAHL, Medline, PsycINFO a Business Source Complete? / Do you use the EBSCO databases, for example CINAHL, Medline, PsycINFO and Business Source Complete?

Os ydych chi, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi greu cyfrif i gadw eich canlyniadau chwilio.  Cliciwch ar y ddolen am gyfarwyddiadau ar sut mae creu eich cyfrif eich hunan: Cadw’ch canlyniadau chwilio


If you do, you may find it helpful to create an account to store your search results.  Click on the link for instructions to show you how to create your own account: Saving your search results