Celcat timetable

If you are a College of Human and Health Sciences Student and you have been asked to access Celcat to view your timetable you now have access to the Celcat timetable on your mobile device.

You can allow your course timetable to feed in to the calendar facility on your smart-phone and/or tablet.  If you would like to subscribe, all you need to do is visit the website below:

http://iss-celcat.swansea.ac.uk/Groups.aspx

Start typing in the Group name “Nursing” and you should see a list similar to the one shown below:

celcat

Once the group you want is displayed click on it to select it and then click the button “Add Group”

Then click “Get Feed” button and a box will appear with your calendar feed URL:

celcat2

Copy or make a note of this URL as you will need it to add the feed to your device.

For instructions on configuring your device, please click here

Alternatively your timetable can be viewed by accessing celcat online:

https://intranet.swan.ac.uk/celcat/

Please contact CHHS IT team if you need any further help or experience any problems
Email: chhs-it@swansea.ac.uk
Tel: 01792 602293
Location: Glyndwr Building, Room 204, Singleton Park Campus

Advertisements

Croeso i’n myfyrwyr newydd Meddygaeth Mynediad i Raddedigion/ Welcome to our new Graduate Entry Medicine Students

Yr wythnos hon rydym yn croesawu ein myfyrwyr Meddygaeth Mynediad i Raddedigion. Byddwch yn cael eich sesiynau cynefino yn y Llyfrgell yrr wythnos hon, ond dyma ychydig o awgrymiadau defnyddiol ar gyfer yr wythnosau cyntaf:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu agor eich cyfrif e-bost ac edrychwch yn eich mewnflwch yn rheolaidd.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cael mynediad at Blackboard a’ch amserlen ar Celcat.
 • Cerddwch o gwmpas y Llyfrgell ac edrychwch ble mae eich llyfrau’n cael eu cadw.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi casglu’ch cerdyn adnabod myfyriwr.

I gysylltu â ni, anfonwch neges e-bost i medlib@swansea.ac.uk, ffoniwch 01792 602240, siaradwch â ni drwy Holi Llyfrgellydd (Sgwrs Fyw) neu galwch heibio’r Llyfrgell i gael sgwrs ag aelod o’r tîm!

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth ynglŷn â’r adnoddau Llyfrgell ar gyfer eich maes pwnc, darllenwch eich Canllawiau Llyfrgell http://libguides.swansea.ac.uk/medicine

 

This week we are welcoming our new Graduate Entry Medicine students.  You will see us for your Library inductions very soon, however here are a few tips for the first few weeks:

 • Make sure you can access your email account and check it regularly.
 • Make sure you can get into Blackboard and your timetable on Celcat.
 • Walk around the Library and see where your books are located.
 • Make sure you’ve collected your student ID card.

If you need to contact us please email medlib@swansea.ac.uk, phone 01792 602240, chat to us via Ask a Librarian (Live Chat) or pop past the Library and speak with one of the team!

If you would like more information about Library resources for your subject area, please have a look at your Library Guides http://libguides.swansea.ac.uk/medicine

New look iFindReading / iFindReading newydd!

From next week (18th June 2018) you will start to see the new look Reading list in your Blackboard modules.  You will still access in the same way but it’s got a new look, and loads of new features!  We think it’s great, but if you have any questions please let us know.  Here is a sneak preview of what it will look like:

iFind Reading Reading List

Yn cychwyn wythnos nesaf (18fed o Fehefin 2018) fyddwch yn dechrau gweld eich rhestr darllen ar ei newydd wedd yn Blackboard.  Peidiwch a phoeni, yn yr un ffordd byddwch yn cael mynediad i’r rhestr, ond mae’n edrych yn wahanol, gyda llwyth o nodweddion newydd.  Ni’n meddwl bod e’n gret, ond os oes gennych unrhyw gwestiynnau rho’ gwbod i ni.  Dyma cip olwg ar beth i ddisgwl.

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 5.

Diwrnod 5. Offer defnyddiol.

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i’ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestr gyfeiriadau, ond nid oes un ohonynt yn berffaith, felly mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion cyfeirnodi APA a’r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Mae gan iFind, catalog y Llyfrgell, erfyn sy’n argymell sut y dylai llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion edrych gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi APA. Cliciwch ar ‘Llyfrgell’, yna ‘Gweithrediadau’, yna ‘Cyfeiriad’ i weld hyn. Rwyf wedi creu sgrinlediad byr i ddangos hyn i chi, cliciwch yma i’w wylio.

Gwiriwch hyn bob tro! Mae’n erfyn da, ond bydd yn gwneud rhai camgymeriadau, felly mae angen i chi wybod pa wybodaeth sydd ei hangen.

Google Scholar
Mae gan Google Scholar erfyn sy’n argymell sut y dylai llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion edrych gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi APA.  Cliciwch ar eicon y ddyfynnod (“) o dan y linc yn Google Scholar.

winter contextualizing the patchwork text Google Scholar

Gwiriwch hyn bob tro! Mae’n erfyn da, ond bydd yn gwneud rhai camgymeriadau, felly mae angen i chi wybod pa wybodaeth sydd ei hangen.

Cyfeirnodi gan ddefnyddio Word (rheoli ffynonellau)
Mae tab Cyfeirnodi ar y bar Offer yn Word, a all fod yn ddefnyddiol os ydych yn defnyddio’r un gliniadur neu gyfrifiadur i ysgrifennu aseiniadau. Bydd yn rheoli’ch ffynonellau ac yn defnyddio’r arddull APA gywir. Cymerwch gipolwg ar ein harweiniad gan ddefnyddio erfyn Cyfeirnodi Microsoft Word am ragor o fanylion ar gyfer ei ddefnyddio.

EndNote Online
EndNote yw’r erfyn y mae Prifysgol Abertawe’n tanysgrifio i’w ddefnyddio, felly mae fersiwn bwrdd gwaith ar gyfer cyfrifiaduron ar y campws, ond mae’r fersiwn ar-lein yn ddefnyddiol iawn, oherwydd gallwch ei defnyddio unrhyw le, cyhyd â bod gennych fynediad i’r rhyngrwyd. Mae ein harweiniad ar gael drwy glicio yma, a gallwn ddarparu hyfforddiant pellach os hoffech ei defnyddio. Gallwch greu eich llyfrgell ffynonellau eich hun a defnyddio’r nodwedd ddyfynnu wrth ysgrifennu yn Word, a fydd yn fformatio’ch cyfeiriadau yn arddull APA.

Diolch am gymryd rhan yn 5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Cofiwch fod cymorth a chyngor ar gyfeirnodi bob amser ar gael gan eich llyfrgellwyr CHHS. Gallwch drefnu apwyntiad un i un (hefyd ar gael drwy Skype), anfon e-bost atom neu ffonio’r Llyfrgell i siarad ag un ohonom. Mae hefyd llawer o gyngor defnyddiol ar ein tudalennau Canllawiau’r Llyfrgell.

Os ydych wedi mwynhau’r cwrs byr hwn, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio ein ffurflen adborth fer.

Pob lwc gyda’ch aseiniad.

 

5 days of referencing (#su5dor). Day 5.

Day 5. Useful tools.
There are a wide variety of tools which are freely available to help you with citing and creating reference lists, however none of them are perfect which is why it is important you know the basics of APA referencing and the key points to be aware of.

ifind, the library catalogue has a tool which recommends how books and journal articles should look in the APA style of referencing. Click on Library, then Actions then citation to view this. I have done a short screencast to show you this, click here to watch it.

ifind

Always check this! The tool is good but it will make some mistakes therefore you need to know which bits of information are required.

Google Scholar
Google Scholar has a tool which recommends how books and journal articles should look in the APA style of referencing. Click on the speech mark icon (“) underneath the link in Google Scholar.

winter contextualizing the patchwork text Google Scholar

Always check this! The tool is good but it will make some mistakes therefore you need to know which bits of information are required.

Referencing using word (Manage sources)
Word has a referencing tab on the tools bar which can be useful if you use the same laptop or computer to write assignments.  It will manage your sources and input in the correct APA style.  Take a look at our guide on using the referencing tool in Microsoft Word for more details on using this tool.

Endnote Online
Endnote is the tool Swansea University subscribes to, there is a desktop version for PCs on campus but the online version is very useful as you can use it anywhere that you have access to the internet.  Our guide can be found by clicking here and we can provide further training if you would like to use it.  You can create your own library of sources and use the cite while you write feature in word which will format your references in the APA style.

Thanks for participating in 5 days of referencing (#su5dor) remember referencing help and advice is always available from your CHHS librarians, email us, call in the Library to speak with one of us, or you can book a one-one appointment (also available via skype). You can also find lots of useful tips on our Library Guides pages.

If you’ve enjoyed this short course let us know using our short feedback form.
Good luck with your assignment.

5 days of referencing (#su5dor). Day 4.

Day 4. Formatting your reference list
Over the last 3 days we have looked at the 3 main information sources you will be using in your assignment, academic books, journal articles and online documents/websites.  It is important that your reference list provides all the information in order for your lecturers to be able to find the source if they wanted.

It is also important that it is formatted in the correct APA style.  This is sometimes where students struggle and spend a long time manually formatting their lists; however there are a number of tools in word that can make this process quicker and easier for you.

Key points

 • The reference list should start on a new page.
 • Your reference list should include everything you have cited in your assignment NOT everything you have read (which is called a bibliography).
 • It should be alphabetical according to author’s surname.
 • It should be double-spaced and indented.

If we use all the resources we have looked at over the last 3 days my reference list would look like this:

Example reference list

To do this is 3 easy steps in word, firstly highlight the reference list, then select the icon A-Z from the options, then to double space and indent the list choose the small arrow next to paragraph and from the options choose Special>Hanging, then Line spacing>double.FormatTo show you how to format the list using the tools in word I have done a short screencast.  Click here to watch it.

Got a question? Just ask us using the Ask a Librarian Live Chat button, using the comments section in the blog, the facebook study group or via twitter using #su5dor – Tomorrow we’ll look at tools that can help you reference.

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 4.

Diwrnod 4. Fformatio eich rhestr gyfeiriadau

Dros y tridiau diwethaf rydym wedi edrych ar y tair prif ffynhonnell wybodaeth y byddwch yn eu defnyddio yn eich aseiniadau, sef llyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion a dogfennau ar-lein/gwefannau. Mae’n bwysig bod eich Rhestr Gyfeiriadau’n darparu’r holl wybodaeth er mwyn i’ch darlithwyr allu dod o hyd i’r ffynhonnell, os byddant am wneud hynny.

Mae’n bwysig hefyd ei bod wedi’i fformatio yn yr Arddull APA gywir. Mae myfyrwyr weithiau’n cael anhawster â hyn ac yn treulio llawer o amser yn fformatio’u rhestri eu hunain; ond mae nifer o offer Word a all wneud y broses hon yn gynt ac yn haws i chi.

Pwyntiau allweddol

 • Dylid dechrau’r Rhestr Gyfeiriadau ar dudalen newydd.
 • Dylai’ch Rhestr Gyfeiriadau gynnwys popeth rydych wedi’i ddyfynnu yn eich aseiniad, NIDpopeth rydych wedi’i ddarllen (a elwir yn llyfryddiaeth).
 • Dylai fod yn nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw’r awdur.
 • Dylai fod bylchau dwbl rhwng llinellau a dylai fod wedi’i mewnoli.

Os defnyddiwn yr holl adnoddau rydym wedi edrych arnynt dros y tridiau diwethaf, byddai fy Rhestr Gyfeiriadau’n edrych fel hyn:Example reference listMae gwneud hyn yn cymryd tri cham syml yn Word: yn gyntaf, amlygwch y Rhestr Gyfeiriadau; yna dewiswch yr eicon A-Z o’r opsiynau; yna i roi bylchau dwbl rhwng llinellau a mewnoli’r rhestr, dewiswch y saeth fach ger y paragraff, ac o’r opsiynau dewiswch ‘Special>Hanging’, yna ‘Line spacing>double’.FormatI ddangos i chi sut i fformatio’r rhestr gan ddefnyddio offer Word, rwyf wedi creu sgrinlediad byr. Cliciwch yma i’w wylio.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar offer a allai’ch helpu i gyfeirnodi.