We’re moving /Rydym yn symud!

This blog will no longer be updated from March 1st 2020. Please follow our new blog for all your Library news.

Ni fydd y blog hwn yn cael ei ddefnyddio mwyach o 1 Mawrth 2020. Dilynwch ein blog newydd ar gyfer holl newyddion y llyfrgell.

 

ZoteroBib

There are a number of referencing tools we recommend on your Library Guides pages – libguides.swansea.ac.uk  I’ve just come across a new one and it’s pretty good for creating a quick reference list.  Take a look and let us know what you think https://zbib.org/

 

ZoteroBib

Mae gennym nifer o offeryn cyfeirnodi rydym yn argymhell ar ein Canllawiau Llyfrgell libguides.swansea.ac.uk  Dwi newydd dod o hyd i un newydd sy’n eitha’ dda ar gyfer creu rhestr gyfeiriadau gloi.  Cymerwch cip a rhowch ‘wbod i ni beth i chi’n meddwl https://zbib.org/ 

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 5.

Diwrnod 5. Offer defnyddiol.

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i’ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestr gyfeiriadau, ond nid oes un ohonynt yn berffaith, felly mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion cyfeirnodi APA a’r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Mae gan iFind, catalog y Llyfrgell, erfyn sy’n argymell sut y dylai llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion edrych gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi APA. Cliciwch ar ‘Llyfrgell’, yna ‘Gweithrediadau’, yna ‘Cyfeiriad’ i weld hyn. Rwyf wedi creu sgrinlediad byr i ddangos hyn i chi, cliciwch yma i’w wylio.

iFind by Swansea University - upholding dignity griffith

Gwiriwch hyn bob tro! Mae’n erfyn da, ond bydd yn gwneud rhai camgymeriadau, felly mae angen i chi wybod pa wybodaeth sydd ei hangen.

Google Scholar
Mae gan Google Scholar erfyn sy’n argymell sut y dylai llyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion edrych gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi APA.  Cliciwch ar eicon y ddyfynnod (“) o dan y linc yn Google Scholar.

winter contextualizing the patchwork text Google Scholar

Gwiriwch hyn bob tro! Mae’n erfyn da, ond bydd yn gwneud rhai camgymeriadau, felly mae angen i chi wybod pa wybodaeth sydd ei hangen.

Cyfeirnodi gan ddefnyddio Word (rheoli ffynonellau)
Mae tab Cyfeirnodi ar y bar Offer yn Word, a all fod yn ddefnyddiol os ydych yn defnyddio’r un gliniadur neu gyfrifiadur i ysgrifennu aseiniadau. Bydd yn rheoli’ch ffynonellau ac yn defnyddio’r arddull APA gywir. Cymerwch gipolwg ar ein harweiniad gan ddefnyddio erfyn Cyfeirnodi Microsoft Word am ragor o fanylion ar gyfer ei ddefnyddio.

apa referencing using the word referencing tool

EndNote Online
EndNote yw’r erfyn y mae Prifysgol Abertawe’n tanysgrifio i’w ddefnyddio, felly mae fersiwn bwrdd gwaith ar gyfer cyfrifiaduron ar y campws, ond mae’r fersiwn ar-lein yn ddefnyddiol iawn, oherwydd gallwch ei defnyddio unrhyw le, cyhyd â bod gennych fynediad i’r rhyngrwyd. Mae ein harweiniad ar gael drwy glicio yma, a gallwn ddarparu hyfforddiant pellach os hoffech ei defnyddio. Gallwch greu eich llyfrgell ffynonellau eich hun a defnyddio’r nodwedd ddyfynnu wrth ysgrifennu yn Word, a fydd yn fformatio’ch cyfeiriadau yn arddull APA.

Diolch am gymryd rhan yn 5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Cofiwch fod cymorth a chyngor ar gyfeirnodi bob amser ar gael gan eich llyfrgellwyr CHHS. Gallwch drefnu apwyntiad un i un (hefyd ar gael drwy Skype), anfon e-bost atom neu ffonio’r Llyfrgell i siarad ag un ohonom. Mae hefyd llawer o gyngor defnyddiol ar ein tudalennau Canllawiau’r Llyfrgell.

Os ydych wedi mwynhau’r cwrs byr hwn, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio ein ffurflen adborth fer.

Pob lwc gyda’ch aseiniad.

 

5 days of referencing (#su5dor). Day 5.

Day 5. Useful tools.
There are a wide variety of tools which are freely available to help you with citing and creating reference lists, however none of them are perfect which is why it is important you know the basics of APA referencing and the key points to be aware of.

ifind, the library catalogue has a tool which recommends how books and journal articles should look in the APA style of referencing. Click on Library, then Actions then citation to view this. I have done a short screencast to show you this, click here to watch it.

ifind-by-swansea-university-upholding-dignity-griffith.png

Always check this! The tool is good but it will make some mistakes therefore you need to know which bits of information are required.

Google Scholar
Google Scholar has a tool which recommends how books and journal articles should look in the APA style of referencing. Click on the speech mark icon (“) underneath the link in Google Scholar.

winter contextualizing the patchwork text Google Scholar

Always check this! The tool is good but it will make some mistakes therefore you need to know which bits of information are required.

Referencing using word (Manage sources)
Word has a referencing tab on the tools bar which can be useful if you use the same laptop or computer to write assignments.  It will manage your sources and input in the correct APA style.  Take a look at our new tutorial on using the referencing tool in Microsoft Word for more details on using this tool.

apa referencing using the word referencing tool

Endnote Online
Endnote is the tool Swansea University subscribes to, there is a desktop version for PCs on campus but the online version is very useful as you can use it anywhere that you have access to the internet.  Our guide can be found by clicking here and we can provide further training if you would like to use it.  You can create your own library of sources and use the cite while you write feature in word which will format your references in the APA style.

Thanks for participating in 5 days of referencing (#su5dor) remember referencing help and advice is always available from your CHHS librarians, email us, call in the Library to speak with one of us, or you can book a one-one appointment (also available via skype). You can also find lots of useful tips on our Library Guides pages.

If you’ve enjoyed this short course let us know using our short feedback form.
Good luck with your assignment.

5 days of referencing (#su5dor). Day 4.

Day 4. Formatting your reference list
Over the last 3 days we have looked at the 3 main information sources you will be using in your assignment, academic books, journal articles and online documents/websites.  It is important that your reference list provides all the information in order for your lecturers to be able to find the source if they wanted.

It is also important that it is formatted in the correct APA style.  This is sometimes where students struggle and spend a long time manually formatting their lists; however there are a number of tools in word that can make this process quicker and easier for you.

Key points

 • The reference list should start on a new page.
 • Your reference list should include everything you have cited in your assignment NOT everything you have read (which is called a bibliography).
 • It should be alphabetical according to author’s surname.
 • It should be double-spaced and indented.

If we use all the resources we have looked at over the last 3 days my reference list would look like this:

Example reference list

To do this is 3 easy steps in word, firstly highlight the reference list, then select the icon A-Z from the options, then to double space and indent the list choose the small arrow next to paragraph and from the options choose Special>Hanging, then Line spacing>double.FormatTo show you how to format the list using the tools in word I have done a short screencast.  Click here to watch it.

Got a question? Just ask us using the Ask a Librarian Live Chat button, using the comments section in the blog, the facebook study group or via twitter using #su5dor – Tomorrow we’ll look at tools that can help you reference.

5 Niwrnod o Gyfeirnodi (#su5dor). Diwrnod 4.

Diwrnod 4. Fformatio eich rhestr gyfeiriadau

Dros y tridiau diwethaf rydym wedi edrych ar y tair prif ffynhonnell wybodaeth y byddwch yn eu defnyddio yn eich aseiniadau, sef llyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion a dogfennau ar-lein/gwefannau. Mae’n bwysig bod eich Rhestr Gyfeiriadau’n darparu’r holl wybodaeth er mwyn i’ch darlithwyr allu dod o hyd i’r ffynhonnell, os byddant am wneud hynny.

Mae’n bwysig hefyd ei bod wedi’i fformatio yn yr Arddull APA gywir. Mae myfyrwyr weithiau’n cael anhawster â hyn ac yn treulio llawer o amser yn fformatio’u rhestri eu hunain; ond mae nifer o offer Word a all wneud y broses hon yn gynt ac yn haws i chi.

Pwyntiau allweddol

 • Dylid dechrau’r Rhestr Gyfeiriadau ar dudalen newydd.
 • Dylai’ch Rhestr Gyfeiriadau gynnwys popeth rydych wedi’i ddyfynnu yn eich aseiniad, NID popeth rydych wedi’i ddarllen (a elwir yn llyfryddiaeth).
 • Dylai fod yn nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw’r awdur.
 • Dylai fod bylchau dwbl rhwng llinellau a dylai fod wedi’i mewnoli.

Os defnyddiwn yr holl adnoddau rydym wedi edrych arnynt dros y tridiau diwethaf, byddai fy Rhestr Gyfeiriadau’n edrych fel hyn:Example reference list

Mae gwneud hyn yn cymryd tri cham syml yn Word: yn gyntaf, amlygwch y Rhestr Gyfeiriadau; yna dewiswch yr eicon A-Z o’r opsiynau; yna i roi bylchau dwbl rhwng llinellau a mewnoli’r rhestr, dewiswch y saeth fach ger y paragraff, ac o’r opsiynau dewiswch ‘Special>Hanging’, yna ‘Line spacing>double’.FormatI ddangos i chi sut i fformatio’r rhestr gan ddefnyddio offer Word, rwyf wedi creu sgrinlediad byr. Cliciwch yma i’w wylio.

Oes gennych chi gwestiwn? Holwch gan ddefnyddio’r botwm Sgwrs Fyw Holi Llyfrgellydd, yr adran sylwadau yn y blog, ar y tudalen facebook neu drwy Twitter gan ddefnyddio’r hashnod #su5dor. Yfory byddwn yn edrych ar offer a allai’ch helpu i gyfeirnodi.

 

 

5 days of referencing (#su5dor). Day 3.

Day 3. Websites and online documents.
Remember what we said on day 1? The key to referencing well in an assignment is firstly to use good reliable sources.  Make sure you evaluate anything you find online using the WWWW method:

Who – Who wrote the information?
Why – 
Why is this information there (Is there a bias?)
When – When was it published (is it current enough?)
Where – 
Where is it from (clues in the URL ie: .com, .ac.uk)

The main sections you need to make a note of in order to reference a website or online document correctly are:

 • Author(s) (personal or corporate)
 • Year of publication
 • Title of website/document
 • Date of retrieval (only needed if the source is likely to be updated)
 • Direct working URL

Very often some bits of information will not be available with online documents; a common one is no date – in this case you can do the following:

 • No date? – use (n.d.) instead

You can find further advice on our APA referencing guide.

In the reference list
Here are a few examples:

Websites
You only need to include a date of retrieval in the reference list if you think a website maybe updated (it’s difficult to know this sometimes).

Royal College of Nursing. (n.d.). Principles of nursing practice. Retrieved June 6, 2019, from https://www.rcn.org.uk/professional-development/principles-of-nursing-practice

Online publication
This reference links to the PDF version of the code which has a published date, therefore it does not need a date of retrieval.

Nursing & Midwifery Council. (2018). The code: Professional standards of practice and behaviour for nurses, midwives and nursing associates. Retrieved from http://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/nmc-publications/revised-new-nmc-code.pdf

 In text citation
A good tip if you are going to use the same citation a few times in your assignment is to use acronyms.  You must explain the acronym in full the first time you use it, followed by the acronym so it is clear to your lecturer what is stands for.

First citation:
According to the Nursing & Midwifery Council (NMC, 2018, p. 7) a nurse must “recognise and respond compassionately to the needs of those who are in the last few days and hours of life.”

Or

According to the Nursing & Midwifery Council (NMC, 2018) a nurse must “recognise and respond compassionately to the needs of those who are in the last few days and hours of life” (p. 7).

Or

A nurse must “recognise and respond compassionately to the needs of those who are in the last few days and hours of life” (Nursing & Midwifery Council (NMC), 2018, p.7).

Second citation
Because you explained the acronym in the first citation you can now just use the acronym on any subsequent citations in text.

A nurse must “respect that a person’s right to privacy and confidentiality continues after they have died” (NMC, 2018, p. 8).

Or

The NMC (2018) state that a nurse must “respect that a person’s right to privacy and confidentiality continues after they have died” (p. 8).

Got a question? Just ask us using the Ask a Librarian Live Chat button, using the comments section in the blog, the facebook study group or via twitter using #su5dor – Tomorrow we’ll look at formatting your reference list.