Llesiant yng Nghymru / Well-being in Wales

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gyhoeddi asesiad lleol o lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.  Mae’r adroddiad ‘Llesiant yng Nghymru: cynllunio heddiw ar gyfer gwell yfory’ – yn cynnwys 17 argymhelliad ar y meysydd allweddol sydd ag angen newid fel y gall y sector cyhoeddus wneud gwell penderfyniadau ar gyfer ceneldaethau’r dyfodol.

 

Well-being in Wales: planning today for a better tomorrow

The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 requires Public Services Boards to publish a local assessment of economic, social, environmental and cultural well-being. This new report – ‘Well-being in Wales: Planning today for a better tomorrow’ – contains 17 recommendations on the key areas of change needed for the public sector to make better decisions for future generations.

Trefnu apwyntiad gyda’ch Llyfrgellydd/Making a Library appointment

Rydym yn lawnsio system newydd ar gyfer gwneud appwyntiad gyda’ch Llyfrgellydd ar Awst 1af.  Gobeithio fyddech yn hoffi’r system newydd ond os oes gennych unrhyw adborth rhowch wbod i ni. Cofiwch bod yr apwyntiad nawr yn 30munud o hyd, ond os hoffech apwyntiad hirach yna archebwch 2 apwyntiad.

Appointments LibCal Swansea UniversityWe will be launching our new booking system on August 1st.  We hope you like the new interface, please let us know if you have any feedback. The main change will be appointments are now 30mins in length, if you feel you need more time in your appointment feel free to book 2 slots.

Ap newydd BNF/BNFC / New BNF/BNFC app

Gallwch cael mynediad i’r British National Formulary (BNF) a’r British National Formulary for Children (BNFC) am ddim trwy ddefyddio’r ddolenni yn Evidence Search

Mae BNF hefyd wedi lawnsio fersiwn newydd o’r ap sy’n cyfuno cynnwys y BNF a BNFC mewn 1 ap. Mae angen i chi dynnu’r hen ap a gosod yr ap newydd.

Mae’r ap yn rhad ac am ddim i lawrlwytho, ac nid oes angen mewngofnodi.

BNF Publications icon

You can access the British National Formulary (BNF) and the British National Formulary for Children (BNFC) for free using the links in Evidence Search

BNF have also launched a new version of the app which now combines the BNF and BNFC content in 1 app.  You will need to uninstall the old app and install the new app.

It is free to download, no need to login.

Argyfwng tai – polisi tai

Lyons, M., Murphy, L., Snelling, C. & Green, C. (2017). What more can be done to build the homes we need? The Lyons edited collection. Adalw Gorffennaf 5, 2017, o http://www.ippr.org/files/publications/pdf/Lyons_Edited_Collection_June_2017.pdf?noredir

Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (IPPR) gasgliad o draethodau yn edrych ar broblemau’r argyfwng tai a’r atebion posib. Mae’r traethodau’n ymdrin ag amrywiaeth o faterion polisi tai, ac maent yn cynnwys trosolwg gan Syr Michael Lyons.

O swyddogaeth yr awdurdodau lleol i gymdeithasau tai a’r sector preifat, i ansawdd cartrefi, gardd-ddinasoedd a threfi newydd, i’r syniad o bartneriaethau tai dan arweiniad cyflogwyr a thai ar gyfer pobl hŷn, mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnwys cyfoeth o syniadau a gwybodaeth a fydd o ddiddordeb i fyfyrwyr polisi cymdeithasol.

Gellir lawrlwytho’r casgliad o draethodau o wefan IPPR .

Housing Crisis – Housing Policy

Lyons, M., Murphy, L., Snelling, C. & Green, C. (2017). What more can be done to build the homes we need? The Lyons edited collection. Retrieved July 5, 2017, from http://www.ippr.org/files/publications/pdf/Lyons_Edited_Collection_June_2017.pdf?noredir

June 2017, saw the publication by the Institute of Public Policy Research (IPPR) of a collection of essays, edited by Sir Michael Lyons, which examine the problems and proposed solutions to the housing crisis.  The essays cover a range of housing policy issues, and include an overview from Sir Michael Lyons. From the role of the Local Authorities to Housing Associations and the private sector, to the quality of homes, garden cities and new towns, and to the idea of employer-led housing partnerships and housing for older people, this publication contains a wealth of ideas and information which will be of interest to students of social policy.

The collection of essays can be downloaded from the IPPR website.lyons_edited_collection_cover_kg_17_06_14rgb.jpg

 

 

 

1000 Lives Improvement

Rydym wedi cael cwpwl o ymholiadau yr wythnos hon ar sut i gyfeirnodi ddefnyddiau wedi’u ysgrifennu gan 1000 Lives Improvement.  Felly dyma’r atebion i chi:

Os yr ydych am gyfeirio at y llyfryn The Quality Improvement Guide yna ddilynwch yr esiampl yn ein canllaw APA ar gyfer Cyhoeddiadau Swyddogol ar-lein.

Yn y testun:
1000 Lives Improvement (2014) NEU (1000 Lives Improvement, 2014)

Yn y rhestr o gyfeiriadau:
1000 Lives Improvement. (2014). The quality improvement guide. Retrieved from http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/Quality%20Improvement%20Guide%20-%203rd%20edition%20%28IQT%29%20WEB.pdf

Pwysig:
Yn eich rhestr o gyfeiriadau mae angen rhestru o dan O.
Trin y rhifolyn fel petai wedi’i sillafu (er enghraifft, trin “1000” fel “One Thousand”).
—————————————————————————————————————————————-We’ve had a few queries about how to reference 1000 Lives Improvement materials this week so here are a few tips:

If you wanted to reference this booklet The Quality Improvement Guide follow the example in our APA guide for Online Official Publication.

In text:
1000 Lives Improvement (2014) OR (1000 Lives Improvement, 2014)

In the reference list:
1000 Lives Improvement. (2014). The quality improvement guide. Retrieved from http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1011/Quality%20Improvement%20Guide%20-%203rd%20edition%20%28IQT%29%20WEB.pdf

Important tip:
In the reference list this would file alphabetically under O.
Treat the numeral as though it was spelled out (for example, alphabetise “1000” as if it was “one thousand”).

Midwifery 2020

We’ve had a number of queries recently asking how to reference the Midwifery 2020 report.  Here is how to reference this document in the APA format:

In text (first cite):
(Chief Nursing Officers of England, Northern Ireland, Scotland and Wales (CNO), 2010).
OR
Chief Nursing Officers of England, Northern Ireland, Scotland and Wales (CNO, 2010).

In text (2nd cite):
(CNO, 2010)
OR
CNO (2010)

In reference list:
Chief Nursing Officers of England, Northern Ireland, Scotland and Wales. (2010). Midwifery 2020: Delivering expectations. Retrieved from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/216029/dh_119470.pdf